Городнича Лариса Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.

ORCID ID: 0000-0002-6795-5958

Google Академія: https://bit.ly/3y7T21I

В університеті працює  з 2002 року

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. Має диплом з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання. Англійська мова та література».

 Закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Має диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Навчальні дисципліни: Практика усного та писемного мовлення англійською мовою, Практична граматика, Основи наукового дослідження іноземною мовою, Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні.

Наукові інтереси : практична граматика, сучасні технології навчання іноземної мови, проблеми підготовки сучасного вчителя іноземної мови, медіаграмотність, методологія вищої школи.

Наукові досягнення: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступає в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень.

Захистила дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті на тему: «Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп’ютера» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Автор понад 40 наукових праць, серед яких є публікації, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, навчально-методичних посібників, співавтор монографій.

Навчально-методична діяльність:

  • Автор та розробник комп’ютерної програми “Yippee” для навчання учнів 4-х класів англомовного аудіювання.
  • автор навчально-методичних рекомендацій  до курсів Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика.
  • Учасниця грантової програми “Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших” міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств Великої Британії та США в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією Української Преси. Грантова угода № FY21-L2D-Ed-FAA-CHE (2020 – 2021р.р.).

Інше: Виступає членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови

Член громадської організації «Освітня агенція три парасолі +»

Larysa Gorodnycha

Head of the Foreign Languages Department, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6795-5958

Google Академія: https://bit.ly/3y7T21I

Gorodnycha Larysa has been working at the university since 2002

Gorodnycha L. graduated from Chernihiv T.H. Shevchenko National Pedagogical University and obtained a diploma with honours in “Primary Education. English Language and Literature”.

She graduated from Kyiv National Linguistic University and obtained a diploma of a Ph.D. in specialty 13.00.02 – theory and methods of teaching (Germanic languages).

Disciplines: Practice of Spoken and Written Language in English, Practical Grammar, Fundamentals of Scientific Research in Foreign Language, Foreign Language in Scientific and Pedagogical Communication.

Research interests: practical grammar, modern foreign language teaching technologies, problems of the modern foreign language teacher’s training, media literacy, high school methodology.

Scientific achievements:

Gorodnycha Larysa participates in international and Ukrainian scientific conferences, prepares reviews of theses, and is an official speaker at the thesis defense.

She defended a thesis at Kyiv National Linguistic University on the topic: “Differentiation in teaching English listening comprehension to young learners using computer” in specialty 13.00.02 – Theory and Methodology (Germanic languages).

She is an author of over 40 scientific works, including publications in international scientific and methodological databases, teaching materials, co-author of monographs.

Educational and methodical activity:

  • the author and developer of the “Yippee” software for teaching listening comprehension in English for the 4th-grade learners.
  • the author of educational recommendations for the courses Practice of Spoken and Written Language, Practical Grammar.
  • the participant of the grant program “Info-medium literacy: teach yourself – teach others” of the international project “Learn and Distinguish: Information and Media Literacy,” implemented by the International Research and Exchanges Board (IREX) with the support of the British and US Embassies in Ukraine in partnership with the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Academy of Ukrainian Press. Grant Agreement No. FY21-L2D-Ed-FAA-CHE (2020-2021).

Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет