Каранда Марина Василівна

Доцент кафедри філософії та культурології, кандидат філософських наук, доцент.

Maryna Karanda

The assistant professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies, PhD in philosophy

ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6748-2815

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=Yn0_kwHD_SkC&hl=ru

На факультеті працює з 2000 року по теперішній час, пройшла шлях від асистента до доцента  кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

З 2014 року є художньою керівницею молодіжного драматичного аматорського театру EX LIBRIS.

Maryna Karanda has worked at the faculty since 2000. She went from assistant to assistant professor of philosophy and culturology at T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”. She has been the artistic director of the youth amateur drama theater EX LIBRIS since 2014.

Освіта:

1992-1997 р. – Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «історія та народознавство».

2001-2004 р. – аспірантура за спеціальністю 09.00.08 «естетика» Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

2019 р. – драматургічна майстерня Неди Неждани при Центрі Леся Курбаса (м. Київ)

2021 р. – онлайн курси «Режисура театру» та ««Викладання театральних дисциплін» Міжнародного культурно-мистецький освітнього проекту С.О.Т. ГОТК «Модус Ніка».

Education:

1992-1997 – Chernihiv State Pedagogical Institute named after T.G. Shevchenko, specialty “History and Ethnology”.

2001-2004 – postgraduate study in the specialty 09.00.08 “Aesthetics” of Chernihiv State Pedagogical University named after T.G. Shevchenko.

2019 – Neda Nezhdana’s drama workshop at Lesya Kurbas Center (Kyiv)

2021 – online courses “Theater Directing” and “Teaching theatrical disciplines” of the International cultural and artistic educational project S.О.Т. GOTK “Modus Nika”.

Навчальні дисципліни: мистецтвознавство, театрально-драматичне виховання, сучасне візуальне мистецтво, історія театру, основи кіно, музична культура, методика викладання культурологічних дисциплін.  

Courses: art history, theater and drama education, modern visual art, history of theater, basics of cinema, musical culture, methods of teaching culturological disciplines.

Наукові інтереси: філософія  та естетика театру, сучасна драматургія та кінематограф, концепт неорелігійність, біблійні символи в культурі,  сучасні візуальні та перформативні практики.

Research interests: philosophy and aesthetics of theater, modern drama and cinema, the concept of neo-religiosity, biblical symbols in culture, modern visual and performative practices.

Наукові досягнення:

 • Дисертація:

2006 р. – захист кандидатської дисертації «Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу ХІХ-ХХ століть» за спеціальністю 09.00.08 «естетика» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 • Статті:
 1. Каранда М. В. Філософсько-естетичні аспекти нової нарації: подолання кризи ідентифікації в драматургії Мартіна МакДонаха. // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.  Чернігів: ЧНТУ, 2018.  № 1 (11). С. 53-60.
 2.   Каранда М. Рецензія : Ну щоб, здавалося, слова… Збірка літературних творів викладачів і студентів Національного університету «Чернігівский колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: SCRIPTORIUM, НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2018. 256 с. // Сіверянський літопис. 2020. No5. С. 144–147. DOI: 10.5281/zenodo.4394453.
 3. Каранда Марина. Загадки Еріка Шмітта і варіації Дениса Федєшова. // Чернігівщина: новини і оголошення.  2021, 8 липня, С.8. та електронний ресурс «Інформаційний портал Чернігівщини» 12.08.2021 URL : http://che.cn.ua/index.php/culture/item/5881-zahadky-erika-shmitta-i-variatsii-denysa-fedieshova

Academic achievements:

 • Dissertation:

2006 – defense of the candidate’s dissertation “Neoreligious motives in the aesthetics and art of the turn of the XIX-XX centuries” in the specialty 09.00.08 “aesthetics” at the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

 • Articles:
 1. Karanda M.V. Philosophical and aesthetic aspects of the new narrative: overcoming the crisis of identification in the drama of Martin McDonagh. // Problems of social work: philosophy, psychology, sociology. Chernihiv: ChNTU, 2018. № 1 (11). Pp. 53-60.
 2. Karanda M. Review: Well, it seemed that the words … Collection of literary works of teachers and students of the National University “Chernihiv Collegium” named after Taras Shevchenko. Chernihiv: SCRIPTORIUM, T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, 2018. 256 p. // Severyansky chronicle. 2020. No5. Pp. 144–147. DOI: 10.5281 / zenodo.4394453.
 3. Karanda Marina. Riddles by Eric Schmitt and variations by Denis Fedeshov. // Chernihiv region: news and announcements. 2021, July 8, p.8. and electronic resource “Information Portal of Chernihiv Region” 12.08.2021 URL: http://che.cn.ua/index.php/culture/item/5881-zahadky-erika-shmitta-i-variatsii-denysa-fedieshova

Навчально-методична діяльність:

 • Каранда Марина. Антитоталітарний кінематограф та театр як європейський культурний феномен. Європейські антитоталітарні практики: Практикум [Текст] / Упорядники: М.Б. Столяр та ін. Чернігів : Вид-во Десна Поліграф, 2020.  С. 191–204.
 • Каранда М.В., Колесник О.С. Виконуємо кваліфікаційну роботу з культурології (освітній ступінь «магістр»). Методичні рекомендації для студентів спеціальності 034 «Культурологія». Чернігів: Вид-во НУ «ЧК» імені Т.Г. Шевченка, 2019. 30 с.
 • Антитоталітарні культурні практики як фактор євроінтеграції: Навчально-методичний посібник. / М.В. Ольховик, К.М. Богун, О.С. Колесник, М.В. Каранда / наук. ред. М.Б.Столяр. Чернігів: Вид-во НУ«ЧК» імені Т.Г.Шевченка, 2018. 47 с.
 • Каранда М.В. ЕX LIBRIS. Сучасна українська драматургія для дітей та молоді. П’єси з методичними рекомендаціями. Чернігів: Вид-во Чернігівський ЦНІІ, 2017. 138 с.

Educational and methodical activity:

 • Karanda Marina. Anti-totalitarian cinema and theater as a European cultural phenomenon. European anti-totalitarian practices: Workshop [Text] / Compilers: M.B. Stoliar and others. Chernihiv: Desna Polygraph Publishing House, 2020. P. 191–204.
 • Karanda M.V., Kolesnyk O.S. We perform qualification work in cultural studies (educational degree “master”). Methodical recommendations for students majoring in 034 “Cultural Studies”. Chernihiv: Publishing house of NU “ChK” named after T.G. Shevchenko, 2019. 30 p.
 • Anti-totalitarian cultural practices as a factor of European integration: A textbook. / Olhovyk M.V., К.М. Bogun, Kolesnik O.S., М.V. Karanda  / Science. ed. Stoliar M. B. Chernihiv: T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium” Publishing House, 2018. 47 p.
 • Karanda M. V. EX LIBRIS. Contemporary Ukrainian drama for children and youth. Plays with methodical recommendations. Chernihiv: Chernihiv Central Research Institute Publishing House, 2017. 138 p.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет