Літвін Ірина Миколаївна

Викладач  кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Iryna Litvin

A teacher of the Department of Pedagogy and Methods of Teaching Foreign Languages

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-6426-8239

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=p9PhS38AAAAJ

В університеті працює з 1999 року.

З 2006 р. по теперішній час Літвін І.М. працює на кафедрі педагогіки та методики викладання іноземних мов філологічного факультету.

Iryna Litvin started working at the university in 1999. Since 2006 she has been working as a teacher of the Department of Pedagogy and Methods of Teaching Foreign Languages at the Philology Faculty

Освіта:

У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка. Диплом спеціаліста ЛЖ ВЕ № 001873 (спеціальність: історія та англійська мова; кваліфікація вчителя історії та англійської мови).

2008-2011 навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання (германські мови). Свідоцтво №213.

2019 склала міжнародний екзаменTKT (Teacher Knowledge Test) (Cambridge English TKT Module 1 exam) Сертифікат № 00308758

Education:

In 1996, Iryna Litvin graduated from the History Faculty of T.H. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical Institute with the qualification of a teacher of History and English. Higher Education Diploma ЛЖ ВЕ № 001873

2008-2011 was pursuing a doctorate in Theory and Methodology of Education (Germanic Languages) at Kyiv National Linguistic University. Certificate of Attendance No. 213

In 2019 passed Cambridge English Teacher Knowledge Test Module 1 with Band 3. Certificate No. 00308758

Навчальні дисципліни: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика, методика навчання іноземних мов

Academic subjects: Oral and Written Speech Practice, Practical Phonetics, Foreign Language Teaching Methods

Наукові інтереси: методика підготовки до міжнародних іспитів з англійської мови, методична підготовка майбутніх учителів англійської мови, методика навчання англійської мови студентів – майбутніх учителів англійської мови.

Scientific interests: methods of preparing students for taking international English language exams, methodical training of the English language teachers-to-be, methods of teaching English to English teachers-to-be.

Фахові статті:

  • Літвін І.М. Лінгвістичні характеристики англомовного інтерв’ю / Літвін І.М. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Київ: КНЛУ, 2010. – Випуск 17. – 2010. – С. 95-104.
  • Літвін І.М. Відбір текстів-інтерв’ю для формування англомовної адитивної компетенції у майбутніх учителів / Літвін І.М. //  Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Київ: КНЛУ, 2010. – Випуск 18. – С.176-184.
  • Літвін І.М. Місце, мета і зміст навчання аудіювання текстів-інтерв’ю у процесі формування  англомовної аудитивної компетенції у майбутніх учителів / Літвін І.М.  // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст]. Вип. 85 /  Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С.148-153.
  • Літвін І.М. Система вправ для формування англомовної аудитивної компетенції у майбутніх учителів на матеріалі відеофонограми-інтерв’ю/ Літвін І.М. //  Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Київ: КНЛУ, 2011. – Випуск 19. – С.118-131.
  •   Литвин И.Н. Система упражнений для формирования аудитивной компетенции у будущих учителей с использованием видеофонограммы-интервью / Литвин И.Н. // Лингвокультурное образование в системе вузовской подготовки специалистов : сборник научных статей / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; редкол : А.Н. Гарбалев [и др.]. – Брест : БрГУ, 2013. – С. 177-182.
  • Литвин И.Н. Компонентный состав содержания обучения будущих учителей аудированию англоязычных текстов-интервью / Литвин И.Н. // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения = [Электронный ресурс] : The Value Dimension of Continuous Foreign Language Teaching : [к сб. в целом] сборник научных статей международной научно-практической конференции, 31 января – 2 февраля 2013 года : в 2-х частях / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования “Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования”; науч. ред. – А. К. Крупченко; сост.: Н. В. Поповицкая, А. А. Василевская; редакционная коллегия: Крупченко А. К., Кузнецов А. Н., Соловцова Э. И. [и др.]. – Москва : ФГОУ ДПО АПК и ППРО, 2013. – 1 CD-R. – Часть 2.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет