Ольховик Марина Володимирівна

Доцент кафедри філософії та культурології, кандидат філософських наук, заступник з навчальної роботи декана філологічного факультету.

Maryna Olkhovyk

Associate Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies, PhD in Philosophy, Associate Professor,  Deputy Dean, Faculty of Philology 

ORCID iDhttps://orcid.org/ 0000-0003-2789-9194

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wl9GG8kAAAAJ&hl=uk

В університеті працює  з 2000 року. На факультеті працює від його заснування, з 2009 року на посаді заступника з навчальної роботи декана філологічного факультету, доцента кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта:  

У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, має диплом за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія».

У 2000 році закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія», отримала кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти. Викладач історії».

З 2000 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

З 2000 року по теперішній час працює на кафедрі філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

З 2015 року сертифікований тренер з медіаграмотності та інфомедійної грамотності (Академія української преси, фундація IREX)

Навчальні дисципліни: логіка та основи критичного мислення, філософія, редакторський аналіз і правка, загальне редагування, естетика, культурологія.

Наукові інтереси: критичне мислення, логіка, філософія тілесності, постмодернізм, інформаційне суспільство, методологія вищої школи.

Наукові досягнення: У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.08 Естетика у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Бароковий універсалізм в українському художньому мисленні».

Авторка понад 50 наукових і науково-методичних статей у фахових виданнях з філософії, педагогіки, соціальних комунікацій.

Навчально-методична діяльність:

 • авторка робочих зошитів (навчально-методичних рекомендацій) до курсів з логіки та основ критичного мислення та філософії; наукова керівниця більш 10 бакалаврських і магістерських робіт студентів; науковий керівник 6 студентських робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (дипломи ІІ, ІІІ ступеня з редагування та видавничої справи); наукова керівниця більше 50 наукових тез студентів-філологів з філософської, журналістської, інфомедійної проблематики; членкиня вченої ради філологічного факультету і редакційної колегії збірника Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців і студентів «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти».
 • Учасниця міжкафедрального науково-методичного проєкту в межах Erasmus+ Programme: «The European Anti-totalitarian Practices» № 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (2018 –2021 рр.).
 • Антитоталітарні культурні практики як фактор євроінтеграції: Навчально-методичний посібник. / М.В. Ольховик, К.М. Богун, О.С. Колесник, М.В. Каранда / наук. ред. М.Б.Столяр. Чернігів: Вид-во НУ«ЧК» імені Т.Г.Шевченка, 2018. 47 с.
 • Учасниця грантової програми “Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших” міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств Великої Британії та США в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією Української Преси. Грантова угода № FY21-L2D-Ed-FAA-CHE (2020 р.).
 • Порадник з інфомедійної грамотності для учнів та вчителів сучасних закладів освіти: Практикум [Текст] / Упорядники: С.М. Гергуль та ін. Чернігів: Десна Поліграф, 2021. 212 с.
 • Редакторка сайту філологічного факультету, формує, навчає і координує творчу команду студентів-філологів, які працюють самостійно, на добровільних началах з технічним, інформаційним і методичним контентом сайту філологічного факультету.

Maryna Olkhovyk

Associate Professor of the Faculty of Philosophy and Cultural Studies, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor,  Deputy Dean, Faculty of Philology 

ORCID iDhttps://orcid.org/ 0000-0003-2789-9194

Google academy: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wl9GG8kAAAAJ&hl=uk

Olkhovyk Maryna has been working at the university since 2000. She has been working at the faculty since its foundation. Since 2009 she has been the Deputy Dean for Academic Affairs of the Faculty of Philology, Associate Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies of the T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium.”

Education:  

In 1999 Olkhovyk Maryna graduated from Chernihiv T.H. Shevchenko State Pedagogical Institute and obtained a diploma in “Pedagogy and Methodology of Secondary Education. History.”

In 2000 she graduated from Chernihiv T.H. Shevchenko State Pedagogical University and obtained a Master’s degree in History; qualification “Master of Pedagogical Education. Lecturer of History.”

From 2000 to 2004, Olkhovyk M. studied for a Ph.D. at Chernihiv T.H. Shevchenko State Pedagogical University.

Since 2000 she has been working at the Faculty of Philosophy and Cultural Studies at Chernihiv T.H. Shevchenko State Pedagogical University.

Maryna Olkhovyk has been a certified trainer in media literacy and information literacy since 2015 (Academy of Ukrainian Press, IREX Foundation).

Disciplines: logic and basics of critical thinking, philosophy, editorial analysis and editing, general editing, esthetics, culturology.

Research interests: critical thinking, logic, philosophy of corporeality, postmodernism, information society, higher school methodology.

Scientific achievements: In 2005, Olkhovyk M. successfully defended a thesis in specialty 09.00.08 Aesthetics at Kyiv T.H. Shevchenko National University on the topic: “Baroque universalism in Ukrainian artistic thinking.”

She is the author of more than 50 scientific and scientific-methodical articles in professional journals on Philosophy, Pedagogy, Social Communications.

Educational and methodical activity:

 • the author of workbooks (teaching and methodological recommendations) for courses in Logic and Basics of Critical Thinking and Philosophy; scientific supervisor of more than ten students’ bachelor’s and master’s diploma works;
 • the scientific supervisor of six student works of the All-Ukrainian competition of student scientific works (diplomas of the II, III degree in editing and publishing);
 • the scientific supervisor of more than 50 scientific theses of philology students on philosophical, journalistic, informational issues; member of the Academic Council of the Faculty of Philology and the Editorial Board of the collection of the All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students “Polylogue of Cultures: educational and culturological aspects.”
 • the scientific supervisor of more than 50 scientific theses of students of philology on philosophical, journalistic, informational issues; member of the Academic Council of the Faculty of Philology and the editorial board of the collection of the All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students “Polylogue of Cultures: educational and culturological aspects.”
 • the participant of the interdepartmental scientific-methodical project within the Erasmus + Program: “The European Anti-totalitarian Practices” № 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (2018-2021).
 • Аnti-totalitarian cultural practices as a factor of European integration: A textbook. / М.V. Olkhovyk, К.М. Bohun, O.S Kolesnyk, М.V. Karanda / Science. ed. М.B.Stoliar. Chernihiv: T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”  Publishing House, 2018. 47 p.
 • the  participant of the grant program “Information Media Literacy: Learn Yourself – Teach Others” of the international project “Learn and Distinguish: Info-Media Literacy” implemented by the Council for International Research and Exchanges (IREX) with the support of the British and US Embassies in Ukraine in partnership with Ministry of Education and Science of Ukraine and the Academy of the Ukrainian Press. Grant Agreement № FY21-L2D-Ed-FAA-CHE (2020).
 • the guide on information literacy for students and teachers of modern educational institutions: Workshop [Text] / Compilers: S.M. Herhul and others. Chernihiv: Desna Polygraph, 2021. 212 p.
 • the editor of the site of the Faculty of Philology, forms, teaches, and coordinates the creative team of philology students, who work independently, on a voluntary basis with technical, informational and methodological content of the site of the Faculty of Philology.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет