Пуліна Вікторія Іванівна

Доцент кафедри філософії та культурології, кандидат філософських наук, доцент.

В університеті працює з 1991 року, на факультеті  з часу його заснування і по теперішній час

 є доцентом кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта:

  • У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, історичний факультет, спеціалізація археологія та музеєзнавство.
  • 1999 року закінчила Фінансово-економічний інститут при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю менеджмент організацій
  • 2006 року закінчила аспірантуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка

Навчальні дисципліни: філософія, етика, професійна етика, естетика, релігієзнавство, культурологія, феноменологія культури, історія образотворчого мистецтва та архітектури, історія та теорія зарубіжної культури, історія культури України та українознавство, українська культура: європейській цивілізаційний контекст.

Наукові інтереси: етнокультурологія, феноменологія культури.

Наукові досягнення:

  • Брала участь у 20-ти наукових археологічних експедиціях.
  • 2008 року захистила кандидатську дисертацію «Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша»
  • 2009 присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності – естетика
  • 2012 року присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та культурології
  • Є автором близько 50-ти наукових статей та співавтором монографії «Історія української естетичної думки».

Навчально-методична діяльність:

Практикум з історії зарубіжної культури (первісне суспільство, найдавніші цивілізації);

Навчально-методичний посібник з історії та теорії зарубіжної культури (Відродження, Новий час);

Навчально-методичний посібник з історії української культури (європейський контекст);

Розроблено навчально-методичне забезпечення вище зазначених навчальних дисциплін.

Viktoriia Pulina

Associate Professor of the Chair of Philosophy and Cultural Studies, Candidate of Philosophical Sciences (PhD), Associate Professor.

Member of teaching Staff of the University since 1991

Member of teaching Staff of the Faculty since 2006

Associate Professor of the Chair of Philosophy and Cultural Studies of T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”

Education: higher education; Сandidate of Philosophical Sciences (PhD). 

Historical Faculty of Kyiv State Taras Shevchenko University (Specialty: Archaeology and Museums) (1989)

Financial and Economical Institute of Chernihiv Technological Institute (Specialty: Management of Organizations) (1999)

Postgraduate School of the Chair of Philosophy and Cultural Studies of Chernihiv Shevchenko State Pedagogical University (2006)

Disciplines: Philosophy, Ethics, Professional Ethics, Aesthetics, Religious Studies, Cultural Studies, Phenomenology of Culture, History of Visual Art and Architecture, History and Theory of the Foreign Culture, History of the Culture of Ukraine and Ukrainian Studies, Ukrainian Culture: European Civilization Context

Research interests: Ethnocultural Studies, Phenomenology of Culture

Scientific achievements:

Participant of 20 scientific archaeological expeditions

Thesis “The Aesthetical Positions of Cultural Activity by Panteleimon Kulish” (Kyiv National Taras Shevchenko University, 2008)

PhD (Specialty: Aesthetics) (2009)

Associate Professor of the Chair of Philosophy and Cultural Studies (2012)

Author of over 50 scientific articles and coauthor of the collective monograph   The History of Ukrainian Aesthetics (Kyiv, 2013).

Methodical activity: programs of disciplinesPhilosophy, Ethics, Professional Ethics, Aesthetics, Religious Studies, Cultural Studies, Phenomenology of Culture, History of Visual Art and Architecture, History and Theory of the Foreign Culture, History of the Culture of Ukraine and Ukrainian Studies, Ukrainian Culture: European Civilization Context

Methodical books History of the Foreign Culture (the Ancient Society and the Ancient Civilizations), History and Theory of the Foreign Culture (Renaissance, the Modern Period), History of Ukrainian Culture (European Context).


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет