Смоліна Світлана Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов

Svitlana Smolina

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-0907-2054

Scopus Author ID: 

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=Yi7kpBMAAAAJ

В університеті працює з 2001 року.

З 2006 р. ст. викладач кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету; з 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов НУЧК імені Т.Г. Шевченка.

Член громадської організації «Асоціація вчителів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» TESOL-Ukraine.

Член громадської організації «Асоціація освітян імені Софії Русової».

Освіта:

Диплом магістра ЕН 21186351 від 26 червня 2002 р.

спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікація за дипломом: магістр педагогічної освіти. викладач англійської мови та літератури.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (на Соколову С.В.) диплом ДК №040104,  15 березня 2007 р. шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови. Тема дисертації: «Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використання паралінгвістичних засобів в усному спілкуванні».

Вчене знання: Атестат доцента  12ДЦ №036609 від 21 листопада 2013 р.

Навчальні дисципліни: практична фонетика, практика усного та писемного мовлення, методика навчання іноземних мов у старшій школі, методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, методика наукового дослідження.

Наукові інтереси: підготовка майбутнього вчителя, історія вітчизняної педагогіки.

Наукові досягнення:

 • Фахові статті (за останні 5 років):
 • 1. Смоліна С. Розвиток емоційної культури вчителя як складової його особистості (за В.О. Сухомлинським) // Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 14. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол. : О.Б. Петренко, Н.Б. Грицай, Т.С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2021. – С. 250-258 (0,66 д.а.).
 • 2. Смоліна С. В. Складові професійної компетентності вчителя за А.С. Макаренком // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип.  13 (169) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. – С. 146-150 (0,5 д.а.)
 • 3. Смоліна С. В. Взаємозв’язок мовленнєвих функцій із якостями особистості // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 9 (165) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка ; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2020. – С. 133-138 (0,5 д.а.).
 • 4. Смоліна С. В. Стан підготовки майбутніх учителів англійської мови (виховний аспект) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 161 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; гол. Ред. Носко М.О. – Чернігів : НУЧК, 2019. (Серія: Педагогічні науки) – С. 131-136 (0,51 д.а.).
 • 5. Смоліна С. В. Аналіз результатів анкетування студентів – майбутніх учителів англійської мови І курсу філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 156 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: НУЧК, 2018. (Серія: Педагогічні науки) – С. 122-125 (0,5 д.а.).
 • Монографії:
 • 1. Smolina, S. Teaching Interpersonal Communication in Distance Learning // Contemporary Issues in Philology. Innovative Methods of Teaching Foreign Languages : monograph : in 2 vol. / edit. O. L. Ilienko ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2021. – In partnership with University of Texas at San Antonio, Texas, USA. ISBN 978-966-695-552-7 Volume 2. – 2021. – 386 с. ISBN 978-966-695-554-1 – С.310 – 318. (колективна монографія).

Навчально-методична діяльність:

 • 1. Смоліна С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції // Методика формування між культурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за ред. С.Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2011. – С. 161-174.
 • Рекомендовано міністерством освіти і науки України (лист №1/11-8569 від 14.09.2011 року)
 • 2. Смоліна С.В. Методика формування іншомовної граматичної компетентності // Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 234-258.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет