Стеченко Тетяна Олександрівна

Декан філологічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.

ORCID ID: 0000-0002-5672-3457

Google Академія https://bit.ly/3z7gsVf

В університеті працює з 1999 року. З 2009 р. по теперішній час доц. Стеченко Т.О. працює деканом філологічного факультету.

Освіта: Диплом магістра ЕН № 11002949 (спеціальність: англійська мова та література; кваліфікація викладача англійської мови та літератури).

Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 028518, 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). Тема кандидатської дисертації:  «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

Навчальні дисципліни: практична граматика англійської мови, вища освіта України і Болонський процес.

Наукові інтереси: професійно орієнтована англомовна граматична компетентність, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов.

Наукові досягнення:

 • Фахові статті (за останні 5 років):
 1. Стеченко Т.О., Бирюк О.В. Навчання майбутніх учителів іноземної мови навчальної презентації // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 31. – С. 27-34.
 2. Стеченко Т.О., Ушакова Л.І. Професійний аспект формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 144. – С.298-301.
 3. Стеченко Т.О. Гносеологічні підстави формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 148. – С.153–158.
 4. Стеченко Т.О., Ушакова Л.І. Зміст і структура лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 2. – С.195–200.
 5. Стеченко Т.О. Структурні компоненти інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 141. – С.184–188.
 • Монографії:
 1. Stechenko T., Olkhovyk M., Gergul S., Gorodnycha L. Social demands for professional and psychological prospective editors’ training in the context of modern job market. Modern approaches to knowledge management development [Collective monograph]. – Ljubljana, 2020. – P. 74-84 (розділ у колективній монографії).
 2. Stechenko T., Olkhovyk M., Gergul S., Gorodnycha L. Formation of future philologists’ readiness for extracurricular activities in foreign language. Pedagogy theory: collective monograph / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., etc. Іnternational Science Group. – Boston, 2020. – P. 108–115 (розділ у колективній монографії).

Tetiana Stechenko

Dean of the Faculty of Philology, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

ORCID ID: 0000-0002-5672-3457

Google Academy https://bit.ly/3z7gsVf

Stechenko Tetiana has been working at the university since 1999. Since 2009,  she has been the dean of the Faculty of Philology.

Education: Master’s degree diploma EН № 11002949 (specialty: English language and literature; qualification: teacher of the English language and literature).

Diploma of Candidate of Pedagogical Sciences DK № 028518, 13.00.02 – theory and methodology (Germanic languages). The topic of the thesis: “Future philologists’ professionally-oriented English grammatical competence formation.”

Disciplines: practical grammar of the English language, higher education in Ukraine and the Bologna process.

Research interests: professionally-oriented English grammar competence, future foreign language teachers’ information culture.

Scientific achievements:

 • Articles (for the last 5 years):
 1. Stechenko T.O., Byriuk O.V. Training of future foreign language teachers in a teaching presentation // Visnyk of the Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology. – 2019. – Issue 31. – P. 27-34.
 • Stechenko T.O., Ushakova L.I. The professional aspect of future foreign language teachers’ linguocultural competence formation ​​// Visnyk of the Chernihiv T.H. Shevchenko National Pedagogical University. Pedagogical Sciences. – 2017. – Issue 144. – P.298-301.
 • Stechenko T.O. Epistemological bases of future foreign language teachers’ information culture formation ​​// Visnyk of the Chernihiv T.H. Shevchenko National Pedagogical University. Pedagogical Sciences. – 2017. – Issue 148. – P.153–158.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет