Столяр Марина Борисівна

доктор філос. наук, професор, зав кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.


Столяр Марина Борисівна

Завідувачка кафедри філософії та культурології, доктор філософських наук, професор.
Maryna Stoliar

The Head of the Chair of Philosophy and Cultural Studies, doctor of sciences in philosophy, associated professor. 

ORCID iD0000-0002-7643-3027

(https://orcid.org/0000-0002-7643-3027)

Google Академія : (https://scholar.google.com.ua/citations?user=4hGeyPMAAAAJ&hl=ru)

На факультеті працює з 1987 року. З 2011 р. по теперішній час проф. Столяр М.Б. працює зав. кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: вища; закінчила філософський ф-т Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка

Навчальні дисципліни: етика, історія філософії, філософія та культурологія, Етнокультурні та соціокультурні виміри сміхової культури, історія та теорія зарубіжної культури, методика наукового дослідження (культурологія), вступ до спеціальності (культурологія), Феномен сміху в історії філософії та в сучасному філософському дискурсі.

Наукові інтереси: філософія сміху, сміхова культура, антитоталітарні культурні практики, некласична культурологія.

Наукові досягнення: авторка двох монографій та біля 100 наукових статей.

Навчально-методична діяльність: Навчально- методичні посібники та практикуми з курсів «Філософія та культурологія», «Історія та теорія зарубіжної культури (античність та середньовіччя)», «Релігія радянської цивілізації: сакральне та профанне», «Європейський концепт тоталітаризму (в історичному, філософському, лінгвістичному та педагогічному дискурсах», «Європейські антитоталітарні практики» тощо.

Maryna Stoliar

The Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies, Doctor of Sciences in Philosophy, Associated Professor. 

ORCID ID0000-0002-7643-3027

(https://orcid.org/0000-0002-7643-3027)

Google Academy : (https://scholar.google.com.ua/citations?user=4hGeyPMAAAAJ&hl=ru)

Professor Stoliar has worked at the Faculty of Philology since 1987.  Since 2011 she has worked as the Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies at T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”.

Education: higher education; graduated from the Faculty of Philosophy at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Courses: Ethics, History of Philosophy, Philosophy and Cultural Studies, Ethnocultural and Sociocultural Dimensions of Culture of Popular Laughter, History and Theory of Foreign Culture, Methodology of Research (cultural studies), Introduction to Specialty (cultural studies), Phenomenon of Laughter in the History of Philosophy and in Modern Philosophical Discourse.

Research interests: philosophy of laughter, culture of popular laughter, anti-totalitarian cultural practices, non-classical cultural studies.

Academic achievements: author of two monographs and about 100 academic articles.

Educational and methodological activity: Educational and methodological manuals and handbooks in the following courses: “Philosophy and Cultural Studies”, “History and Theory of Foreign Culture (Antiquity and the Middle Ages)”, “Religion of Soviet Civilization: sacred and secular”, “European Concept of Totalitarianism in Historical, Philosophical, Linguistic and Pedagogical Discourses”, “European Anti-Totalitarian Practices”, etc.

Народилася у мальовничому місті Кременець Тернопільської області (1961 р.). В межах своєї родини належить до четвертого покоління української інтелігенції, серед яких були М.П. Ковальский  – відомий в Україні та за її межами історик, завдяки авторитету якого серед науковців української діаспори відроджувалася Острозька академія наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; Л.У. Биковський – активний учасник національно-визвольного руху 20-30-х рр. ХХ ст., засновник Українського Чорноморського інституту, один із членів-засновників Українського історичного товариства, відомий український бібліограф і член першої Управи Української Вільної Академії наук у Нью-Йорку; М.І. Кикець – декан філологічного факультету Волинського університету; В.О. Кикець – розстріляний у роки репресій відомий вчений-хімік, автор широко відомого підручника з хімії, який працював у Київському політехнічного інституту; Г.Ю. Кикець – доктор філософських наук, проректор Тернопільского педагогічного інституту та багато інших діячів освіти на науки.

М.Б. Столяр закінчила  філософський факультет Київського державного університету імені Т.Гю.Шевченка і була рекомендована в аспірантуру того ж університету. Після завершення аспірантури у 1987 р. і по теперішній час працює в Чернігівському  інституті/ університеті (починаючи з 2017 р. – Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка).

 У 1988 р. у Київському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію з проблем теорії пізнання: «Современное научно-теоретическое познание и общение (социально-гносеологический аспект)». 

Науковим керівником кандидатської дисертації був академік Попович Мирослав Володимирович

(Столяр М.Б. зі своїм науковим керівником – академіком Поповичем М.В.)

 Від академіка Кримського Сергія Борисовича на початку 2000-х рр. отримала «благословіння» займатися радянською сміховою культурою. На перетині цих двох наукових проблем (феномени сміхової культури та тоталітаризму) Мариною Борисівною було написано дві монографії («Религия советской цивилизации»; «Советская смеховая культура») та докторську дисертацію «Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, форми, механізми дії (на прикладі радянських культурних практик).

У 2013 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди Столяр М. успішно захистила докторську дисертацію «Сміхова культура тоталітарного суспільства (на прикладі радянських культурних практик).

Критичний напрямок її роботи не сподобався тодішній владі: робота зазнала гонінь від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України під керівництвом Дмитра Табачника. Дисертацію чотири рази відправляли на додаткові рецензії. Тільки наприкінці 2014 р. (вже після відставки Д. Табачника) від Міністерства, нарешті, прийшло підтвердження, на яке прийшлося чекати 2 роки.

З 2011 р. по теперішній час проф. Столяр М.Б. працює зав. кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

(На 3 світлині  учасники проекту: проф. Борисов О.О., доц. Кеда М.К., доц. Ольховик М.В., доц. Каранада М.В., канд філос. наук Богун К.М. (2 ряд); доц. Гергуль С.М., проф. Столяр М.Б., проф. Колесник О.С. – 1 ряд).

У 2018 р. Марина Борисівна підготувала міжкафедральний грантовий проект та перемогла у конкурсі Жан Моне в межах програми Еразмус +. Тема проекту «Європейські антитоталітарні практики». Колектив проекту об’єднав фахівців різних наукових, філософських та культурологічних галузей навколо теми демократичних цінностей ЄС (див. світлину 2)

Коло наукових інтересів: філософія сміху, сміхова культура, концепти тоталітаризму, посттоталітаризму, неототалітаризму; антитоталітарні культурні практики.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет