Уланович Наталія

Викладач

Nataliia Ulanovych

The Lecturer
ORCID iD0000-0001-6806-9838  

На факультеті працює з 2007 року. З 2007 р. по теперішній час.
Уланович Н.Ю. працює викладачем кафедри іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта:

У 2006 році закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя мови та літератури (німецької, англійської) і зарубіжної літератури. 3 2015 по 2021 навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

Навчальні дисципліни: Практичний курс другої іноземної мови (німецької)

Наукові інтереси: методика викладання німецької мови як другої іноземної мови, сучасні методи формування фонетичної компетентності.

Наукові досягнення: бере участь у наукових конференціях та публікується у наукових журналах.

Навчально-методична діяльність: Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр». Планування, організація та проведення практичних занять з іноземних мов здобувачів вищої освіти.

Nataliia Ulanovych has been working at the faculty since 2007. Since 2007, she has been working at the Foreign Languages Department ​​of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium».

Education: In 2006, she graduated from Nizhyn Gogol State University and got a degree in Pedagogics and Metholdology of Secondary Education. Language and Literature (German, English)” Qualification: teacher of language and literature (German, English) and foreign literature. From 2015 to 2021, she had been studying for a Ph.D. at Kyiv National Linguistic University.

Courses: Practical Course of the Second Foreign Language (German)

Research interests: methodology of teaching German as a second foreign language, modern methods of phonetic competence formation.

Scientific achievements: participation in scientific conferences, publications in scientific journals.

Educational and methodical activity: The lecturercreated educational programs and syllabi for “master’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in foreign languages ​​for higher education students.


Створено записів: 212

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет