Ушакова Людмила Іванівна

Викладач

Ludmila Ushakova

The Lecturer

ORCID iD: 0000-0003-2951-4040

На факультеті працює з 2006 року. З 2007 року по теперішній час працює на кафедрі іноземних мов Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

Освіта: Диплом спеціаліста КЕ №005567 (спеціальність німецька, англійська мови; кваліфікація вчитель німецької англійської мови).

Навчальні дисципліни: практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Наукові інтереси: викладання німецької як другої іноземної, мовна особистість, лінгвокультурологічна компетентність.

Наукові досягнення: бере участь у наукових конференціях  та публікується у наукових журналах.

Фахові статті:

  1.       Стеченко Т.О., Ушакова Л.І. Зміст і структура лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов“ / Т.О.Стеченко, Л.І.Ушакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – С.195 – 200.
  2.        Стеченко Т.О., Ушакова Л.І. Професійний аспект формування  лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / Т.О.Стеченко, Л.І.Ушакова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип.144. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. – С. 298 – 302.
  3.       Стеченко Тетяна, Ушакова Людмила. Міжкультурна свідомість як результат формування полікультурної мовної особистості майбутніх учителів іноземних мов. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред  А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019. – С. 82 – 94.

Навчально-методична діяльність

  • Створення навчальних програм, робочих навчальних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр». Планування, організація та проведення практичних занять з німецької мови здобувачів вищої освіти.
  • Ludmila Ushakova has been working at the faculty since 2006.
  • Since 2007, she has been working at the Foreign Languages Department ​​of
    T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium».

Education: Diploma of specialist KE 55005567 (specialty: German, English; qualification: teacher of German, English).

Courses: Practical Course of the Second Foreign Language (German).

Research interests: teaching German as a second foreign language, language personality, linguoculturological competence.

Scientific achievements: participation in scientific conferences and publications in scientific journals.

Educational and methodical activity: The lecturer created educational programs and syllabi for “bachelor’s” educational degree; planned, organized, and conducted practical classes in German language ​​for higher education students.


Створено записів: 12

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет