Кафедра іноземних мов

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов створена 1 вересня 1965 року. У межах цієї кафедри структуровано секцію англійської філології, що згодом виокремилася в кафедру англійськоїфілології історичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка. До 1996 рокувикладачі кафедри забезпечували викладання іноземних мов лише для студентів немовних спеціальностей, а з 1996по 2006 – викладання дисциплін для спеціалізації «Початкове навчання і англійська мова». З 2006 року і по сьогодні викладачі кафедри забезпечують викладання іноземних мов для студентів як мовних, так і не мовних спеціальностей. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Городнича Л.В.


Кадровий потенціал

На кафедрі працює 16 викладачів, серед яких 4 кандидати педагогічних наук, доценти (Стеченко Т.О., Городнича Л.В., Торубара О.А., Грицик Н.В.), 1 кандидат філологічних наук, доцент (Васильєва О.Г.), 1 кандидат педагогічнихнаук, доцент кафедри (Бойко Т.В.) та 10 викладачів.
Пріоритетним напрямком роботи кафедри була й залишається підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Наразі у цільовій аспірантурі навчається два викладача (Уланович Н.Ю. в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету; Лугова А.О. в аспірантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка навчається). За останні роки захищено 3 кандидатські дисертації та 3 у стані підготовки. У докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г.Шевченка навчається 1 кандидат педагогічних наук, доцент. При кафедрі проходять стажування викладачі інших вищих навчальних закладів України.


Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов на факультетах університету, німецької мови на філологічному факультеті, а також здійснює мовну підготовку аспірантів.
Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання. 
Основними напрямками роботи кафедри іноземних мов є практична іншомовна підготовка студентів курсів з вказаних дисциплін; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових робіт з іноземної мови; поглиблена практична підготовка під час проходження магістрами практики на немовних спеціальностях. 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
 • «Ділова іноземна мова»
 • «Основи наукової комунікації іноземною мовою»
 • «Основи наукового дослідження іноземною мовою»
 • «Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні»
 • «Методика наукового дослідження з мовознавства»
 • «Практика усного та писемного мовлення англійською мовою»
 • «Практична граматика»
 • «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)»
 • «Граматика англійської мови»
 • «Практичний курс англійської мови для дослідників»
 • «Фонетика англійської мови»
 • «Вступ до мовознавства»
 • «Теорія і практика перекладу»
 • «Вступ до когнітивної лінгвістики»
 • «Дискурс та теорія комунікації» 
 • «Вища освіта України і Болонський процес»

На кафедрі проходять стажування викладачі англійської та німецької мови інших вищих навчальних закладів України.


Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. 
Дослідження проводяться у двох напрямах:

 1. «Пріоритетні напрями формування в студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності»;
 2. «Інноваційні методи, прийоми та засоби навчання німецької мови як другої іноземної». Зміст досліджень висвітлюється у наукових публікаціях та методичних рекомендаціях, які використовуються в навчальному процесі. 

Викладачі кафедри є членами IATEFL Ukraine, співпрацюють з U.S. Peace Corps, British Council та DAAD, Інститутом Гете, Асоціацією українських германістів, Австрійською службою обмінів та Фонду імені Ханса Зайделя. Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України (м.Києва, м.Ніжина, м.Тернополя, м.Львова та ін.), школами міста й області. Кафедра іноземних мов проводить семінари, воркшопи з проблем з методики викладання іноземних мов на мовних та немовних спеціальностях, використання інформаційних технологій в навчанні, проблеми оцінювання якості мовної підготовки майбутніх вчителів та викладачів, організація дистанційного навчання іноземної мови.
Члени кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, тренінгах, науково-практичних конференціях.
Усі члени кафедри зареєстровані у Google академії. За останні роки трьом членам кафедри присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 
Кафедра іноземних мов з грудня 2017 року встановила зв’язки з міжнародною організацією DAAD та щорічно проводить науково-методичні семінари для викладачів ЗВО та вчителів шкіл.


Склад кафедри

Городнича Лариса Віталіївна


Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету. Захистила дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті на тему: «Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп’ютера» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).

Розробила комп’ютерну програму "Yippee” для навчання учнів 4-х класів англомовного аудіювання.

Займається активною науковою роботою: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступає в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень.

Викладає навчальні курси: Практика усного та писемного мовлення англійською мовою, Практична граматика, Основи наукового дослідження іноземною мовою, Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні.

Коло наукових інтересів :практична граматика, сучасні технології навчання іноземної мови, проблеми підготовки сучасного вчителя іноземної мови, медіа грамотність.

Автор понад 40 наукових праць, серед яких є публікації, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, навчально-методичних посібників, співавтор монографій.

Стеченко Тетяна Олександрівна


Кандидат педагогічних наук, доцент, декан філологічного факультету.

У 1999 закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури.

Протягом 1999–2001 рр. працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів».

У 2006–2009 рр. працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. З 2009 року – декан філологічного факультету.

Викладає навчальні курси: практична граматика, вища освіта України і Болонський процес.

Коло наукових інтересів: професійно-орієнтована англомовна граматична компетенція, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов

Торубара Оксана Анатоліївна


Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2000 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література».
Закінчила аспірантуру Киівського національного лінгвістичного університету. У 2012 році захистила дисертацію "Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій" (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Веде активну наукову роботу: бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, підготувала низку відгуків на автореферати дисертацій, виступала в якості офіційного опонента на захисті дисертаційних досліджень.

Автор понад 20 наукових статей, навчально-методичних посібників "Meet Matilda”, "English for Mathematicians”, розділу в колективній монографії. Член IATEFL Ukraine, співпрацює з U.S. Peace Corps, British Council.

Сертифікований спеціаліст з викладання Business English (міжнародна кваліфікація First Certificate in Teaching Business English, Лондонська торгово-промислова палата);

Тренер проектів "Навчання англійської по-новому в початковій школі” в рамках програми МОН та Британської Ради в Україні "Вчителі англійської – агенти змін” 2017-2019; «GoCamp 2019» для літніх мовних таборів під егідою МОН та Посольства США в Україні.

Фасилітатор он-лайн курсу «Англійська для медіа-грамотності» від Pennsylvania University та навчальної платформи Coursera у співпраці з America House (Киів); TED спікер (TEDxIvanaFrankaStED 2017 – 2019, ЧНУ імені Ю.Федьковича).

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, англійська мова для наукової комунікації.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов на немовних факультетах, формування самоосвітньої компетентності студентів при вивченні англійської мови для професійного спілкування, використання інформаційних технологій в навчанні, проблеми оцінювання якості мовної підготовки.

Грицик Надія Володимирівна


Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2008 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)".

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

У 2016 році навчалась у відділлі ESOL Кембриджського університету здобула та здобула Сертифікат CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults).

У листопаді 2016 року проходила стажування у Західно-Фінляндському Коледжі Університету Турку щодо організації навчального процесу в закладах освіти Фінляндії та отримала сертифікат міжнародного зразка, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні C1(Advanced).

Дисципліни, що викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка вчителя іноземної мови, інноваційні підходи викладання іноземної мови, професійно-орієнтована іншомовна освіта.

Грицик Н.В. є членом IATEFL Ukraine, співпрацює з British Council. Автор понад 50 наукових статей, серед яких є публікації, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, навчальних програм для студентів, навчально-методичного посібника "Welcome to Great Britain” та 2 навчальних посібників "English for Athletes”.

Кашпур Світлана Іванівна


Викладач. У 2013 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію філолога. Вчителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

З 2013 року працює на філологічному факультеті.

З 2013 по 2017 рік була викладачем кафедри української мови і літератури та кафедри германської філології філологічного факультету ЧНПУ.

З 2016 року - викладач кафедри іноземних мов.

Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Викладає курси: практична граматика англійської мови, практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло інтересів: лексика сучасної англійської мови, методика викладання англійської мови.

Киян Інна Василівна


Викладач. Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка в 1997 році.

2008-2011рр. навчалася в аспірантурі в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Є автором низки наукових статей.

Викладає курси: іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова (англійська), практичний курс іноземної мови (англійської) для дослідників, основи наукової комунікації іноземною мовою (англійською).

Коло наукових інтересів: методика викладанння англійської мови, педагогіка вищої школи.

Лугова Анна Олександрівна


Викладач.

Закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Викладає курси: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, граматика англійської мови, факультатив з іспанської мови.

Коло наукових інтересів: викладання іноземної мови (іспанської) як другої іноземної.

Панзига Оксана Миколаївна


Викладач.

У 2001 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)» і здобула кваліфікацію вчителя мови і літератури (німецької, англійської). Протягом 2001 – 2005 рр. працювала викладачем кафедри німецької мови НДПУ імені Миколи Гоголя. 2005 року продовжила свою трудову діяльність викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка.

З 2008 року – викладач кафедри іноземної мови філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка. У 2012 – 2015 навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету.

З 2017р. є дійсним членом Асоціації українських германістів (АУГ)

Постійно працює на самовдосконаленням, регулярно приймає участь у різноманітних семінарах з підвищення кваліфікації:

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: рецептивні мовні компетентності, самостійна робота, друга іноземна (німецька) мова.

Попсуй Анатолій Васильович


Викладач.

На факультеті працює з 2002 року.

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, факультет іноземних мов, спеціальність "Німецька та англійська мови” (1996); аспірантура за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки” в ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка (2006-2009).

Викладає курси дисциплін: німецька мова за професійним спрямуванням та практичний курс другої іноземної (німецької) мови

Наукові інтереси: педагогіка та методика викладання іноземних мов.

Ушакова Людмила Іванівна


Викладач.

У 1993 році закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, факультет іноземних мов. 10 років працювала у шкільній освіті. 

В університеті працює з 2006 року.

У 2016 році закінчила аспірантуру Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: викладання другої іноземної мови; навчання іноземних мов і культур.

Уланович Наталія Юріївна


Викладач.

У 2006 році закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» та отримала кваліфікацію вчителя мови та літератури (німецької, англійської) і зарубіжної літератури.

Впродовж 2005 – 2007 років працювала вчителем німецької мови в Чернігівської ЗОШ №2 І-ІІІ ст.

З 2007р. працює викладачем кафедри іноземних мов Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

У 2015 році вступила до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету.

Тема дисертаційного дослідження «Формування німецькомовної фонетичної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (німецька мова після англійської)».

Викладає навчальні курси: практичний курс другої іноземної (німецької) мови.

Коло наукових інтересів: викладання другої іноземної мови, сучасні методи формування фонетичної компетентності.

Ташлик Світлана Василівна


Викладач.

У 2018 році з відзнакою закінчила магістратуру філологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури та вчителя англійської мови і зарубіжної літератури. Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Викладає дисципліни: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, фразеологія англійської мови.

Бойко Тетяна Валеріївна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов.

У 2009 році закінчила філологічний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка звідзнакою, та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)". Та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступення кандидата педагогічних наук за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти".

Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Дисципліни, що викладає: англійська мова за професійним спрямуванням.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка вчителя іноземної мови, інноваційні підходи викладання іноземної мови, професійна-орієнтована іншомовна освіта.

Літвін Ірина Миколаївна


Викладач.

У 1996 році закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка і отримала кваліфікацію вчителя історії та англійської мови. З 1994 року займається викладанням англійської мови.

З 2008 по 2011 рік – аспірантка кафедри методики навчання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету.

Викладає англійську мову для студентів немовних спеціальностей.

У лютому 2019 року склала професійний тест для викладачів англійської мови Teaching Knowledge Test (TKT), Module 1: Перевірка знань мови, методологія навчання слухачів іноземній мові, навички викладання, і отримала сертифікат міжнародного зразка рівня Bound 3 від офіційного освітнього центру Cambridge Asseeement English в Україні.

Коло наукових інтересів: формування англомовної компетентності у студентів немовних спеціальностей у численних групах.

Полулях Яна Юріївна


Викладач.

У 2019 році з відзнакою закінчила магістратуру філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та здобула кваліфікацію Викладача української мови і літератури та вчителя англійської мови і зарубіжної літератури. Є членом спілки молодих науковців філологічного факультету. Має низку наукових публікацій з методики викладання англійської мови.

Викладає дисципліни: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням, Ділова іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, формування комунікативної компетентності студентів під час вивчення ділової іноземної мови.


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/1gJ3vkKt8ZsRMp6AlL6pdSpKhkZ8Fqmla?usp=sharing

Або тут:

ОС Бакалавр:

Силабуси:

ОС Магістр:

Силабуси:

Міжнародне співробітництво


Створено записів: 126

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет