Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов

Історія кафедри

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов бере свої витоки з секції англійської філології, виокремленої 1 вересня 1991 р. у складі кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті. Через два роки на базі цієї секції було створено кафедру англійської філології, що функціонувала на історичному факультеті з 19 липня 1993 р. (Наказ № 161-вк/1) по 1 липня 2006 р., коли в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка відкрився філологічний факультет і кафедру англійської філології було поділено на кафедру германської філології і кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов. Завідувачем секції, а затим відповідних кафедр упродовж усіх років і донедавно працювала кандидат педагогічних наук, доцент Бобир Світлана Леонідівна. З 1 вересня 2020 року в.о. завідувача кафедрою стала кандидат педагогічних наук, доцент Мацнєва Оксана Анатоліївна. Кафедра успадкувала напрацьований упродовж 29 років науково-теоретичний, методичний, навчально-виховний та організаційний досвід і продовжує вдосконалювати його.


Кадровий потенціал

На сьогодні склад кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов налічує 11 викладачів і 1 старшого лаборанта. Серед них 8 кандидатів наук, доцентів (Н.П. Андронік, О.В. Бирюк, С.М. Гергуль, Г.В. Гриценко, О.А. Мацнєва, С.В.Смоліна, Т.О. Стеченко і О.М. Тютюнник), 1 кандидат наук, старший викладач (Л.В. Шевкопляс) та 2 викладачів (Н.М.Гайдай, Т.В.Приходько).
Пріоритетним напрямком роботи кафедри була й залишається підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Наразі у цільовій аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету навчається 1 викладач (Стельмах Д.О.). У 2019 р. Мацнєва О.А. закінчила докторантуру Київського національного лінгвістичного університету й продовжує працювати над докторським дослідженням. 
На кафедрі проходять стажування викладачі інших закладів вищої освіти України.
В останні роки викладачі кафедри регулярно проходять стажування у літніх школах, які організовуються як TESOL-Ukraine в Україні, так і німецькою спілкою викладачів англійської мови MELTA у м. Мюнхен, Німеччина. Стажування у Мюнхені пройшло вже четверо викладачів, а саме: Т.В. Приходько (2015 р.), О.А. Мацнєва (2016 р.), Н.П. Андронік (2017 р.) і Н.В. Гурина (2018 р.).


Навчальна робота

Кафедра обслуговує спеціальності 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 034 Культурологія на філологічному факультеті. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів і викладачів англійської мови за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання.
Основними напрямками роботи кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов є теоретична і практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу педагогічних і методичних дисциплін (педагогіка, історія педагогіки, сучасні технології навчання і виховання, основи педагогічної майстерності, методика навчання іноземних мов в основній і старшій школах, методика викладання іноземних мов у закладі вищої освіти, методика наукового дослідження, педагогіка вищої школи тощо); практична іншомовна підготовка студентів 1-2 курсів з практики усного та писемного мовлення англійською мовою, практичної граматики та практичної фонетики англійської мови; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових, бакалаврських і магістерських робіт з педагогіки та методики навчання іноземних мов; поглиблена практична підготовка студентів під час проходження різноманітних практик (від безвідривних навчальних до активних виробничих (педагогічних)); загальна профільна і спеціалізована підготовка студентів з пропедевтичних дисциплін (вступ до спеціальності), інформаційно-комунікаційних технологій (інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов, технології дистанційного навчання іноземних мов, технічні засоби навчання), курсів за вибором (країнознавство, лінгвокраїнознавство, історія Великої Британії та США, новітні технології навчання іноземних мов, сучасні підходи до навчання говоріння, методика навчання іноземних мов у початковій школі, медіаосвіта і медіаграмотність тощо).


Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводяться у двох напрямах: 1) методичні талінгвоcоціокультурні аспекти підготовки вчителя англійської мови; 2) педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога.Дослідження в межах першого напряму, який тривалий час очолювала екс-завідувачка кафедрою доц. С.Л. Бобир, наразі – доц. О.А. Мацнєва, зорієнтовані на вивчення проблем формування сучасної полікультурної багатомовної особистості вчителя іноземних мов. Зміст досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їх результати реалізовано при розробці навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх учителів (понад 50 посібників і методичних рекомендацій), які використовуються в навчальному процесі.
У межах другого напряму, який очолює доц. О.М. Тютюнник, почала формуватися наукова школа, що досліджує педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога. У центрі уваги представників школи – роль чинників педагогічного впливу на особистість студента мовного педагогічного закладу вищої освіти.
З 2003 року кафедра щорічно організовує та проводить міжнародну науково-практичну конференцію, основними напрямками роботи якої є філософські, культурологічні, літературознавчі, лінгвістичні, педагогічні та методичні аспекти іншомовної освіти у глобалізованому світі. За результатами роботи конференції щорічно публікується випуск фахового видання «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки».
З 2009 року кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти». За результатами роботи конференції щорічно публікується збірка тез доповідей.


Склад кафедри

Мацнєва Оксана Анатоліївна


Кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедрою педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 2003 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови». З 2017 по 2019 рр. була докторанткою кафедри методики викладання іноземних мов та інформаційно-комунікативних технологій Київського національного лінгвістичного університету. Продовжує працювати над докторським дослідженням на тему «Теорія і методика формування методичної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для технологічних закладів вищої освіти».

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, формування фонетичної компетентності майбутнього вчителя/викладача англійської мови, формування методичної компетентності майбутнього викладача англійської мови як непрофільної дисципліни.

Андронік Наталія Павлівна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1998 р. закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів».

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови, інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов, технології дистанційного навчання іноземних мов.

Коло наукових інтересів: інтерактивний підхід до навчання іншомовного спілкування, інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов.

Бирюк Ольга Василівна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1999 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. 2006 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів».

Викладає навчальні курси: методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах, практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, зокрема методика формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови.

Гайдай Наталія Михайлівна


Викладач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1988 році закінчила Ніжинський педінститут імені Миколи Гоголя. З 1993 р. працює викладачем кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Викладає навчальні курси: практична граматика англійської мови.

Коло наукових інтересів: методика формування граматичної компетентності майбутніх учителів англійської мови.

Гергуль Світлана Миколаївна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1998 році закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, отримала спеціальність «вчитель початкових класів та музики». Тривалий час працювала за фахом, має кваліфікацію «вчитель Вищої категорії».У2014роцізахистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського».Експерт із акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. Керівник фокус-групи філологічного факультетуу проєкті «Вивчай те розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси.З 2010 року працює заступником декана з виховноїроботи.

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, педагогіка, основи педагогічної майстерності, сучасні технології навчання та виховання, медіаосвіта та медіаграмотність.

Коло наукових інтересів: педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, самоосвітня діяльність вчителя, саморозвиток особистості, медіаосвіта, інфомедійна грамотність.

Гриценко Ганна Володимирівна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1997р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.В. Винниченказа спеціальністю «Англійська танімецька мови». У 2003р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Інтимна лірика як духовний феномен (чоловічий та жіночий дискурси)».

Викладає навчальні курси: країнознавство, історіяВеликої Британії та США,практика усного та писемного мовлення англійською мовою.

Коло наукових інтересів: проблеми організації та проведення лекційних курсів, теоретичне осмислення особливостей чоловічого та жіночого дискурсів в інтимній ліриці ХХ століття, проблематика й образність романів А. Мердок.

Приходько Тетяна Вікторівна


Викладач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Народилася 25 травня 1984 року у м. Чернігові. У 2006 році закінчилаНіжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. У 2007 р. закінчила магістратуру Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика англійської мови, практична граматика англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов.

Смоліна Світлана Володимирівна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 2001 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. У 2003 році вступила до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні».

Викладає навчальні курси: практика усного та писемного мовлення англійською мовою, практична фонетика англійської мови, вступ до спеціальності, спецкурс з методики навчання іноземних мов у старшій школі, методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти, методика наукової діяльності.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов; виховання майбутнього вчителя англійської мови.

Стеченко Тетяна Олександрівна


Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1999 р. закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Англійська мова та література» і здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та літератури. Протягом 1999-2001рр. працювала викладачем кафедри англійської філології ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. 2004 року в Київському національному лінгвістичному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів». У 2006 – 2009 рр. працювала заступником декана з навчальної роботи філологічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. З 2009 р. – декан філологічного факультету.

Викладає навчальні курси: практична граматика англійської мови, вища освіта України і Болонський процес.

Коло наукових інтересів: професійно орієнтована англомовна граматична компетентність, інформаційна культура майбутніх учителів іноземних мов.

Тютюнник Олена Миколаївна


Кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

У 1996 р. закінчила Чернігівський педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша».

Викладає навчальні курси: історія педагогіки, педагогіка, педагогіка вищої школи, технічні засоби навчання.

Коло наукових інтересів: філософія освіти, педагогічна освіта, дидактика вищої школи, компетентнісний підхід в освіті, сучасні проблеми міжособистісної взаємодії.

Стельмах Діана Олександрівна


Викладач.

У 2009 році закінчила Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка заспеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література(англійська)». З 2017 року - аспірантка кафедри методики навчання іноземних мов йінформаційно-комунікаційних технологій Київського національноголінгвістичного університету.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов у середніх тавищих навчальних закладах.


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/14jxWjd8rFuJWBe5wskb63sv-VVfkZy5H?usp=sharing

Або тут:

ОС Бакалавр

Силабуси:

ОС Магістр

Силабуси:

Міжнародне співробітництво

Кафедра постійно розширює міжнародні зв’язки, прагнучи таким чином перебувати на вістрі сучасних світових наукових досягнень. Майже всі викладачі є членами Всесвітньої асоціації викладачів англійської мови для носіїв інших мов TESOL-Ukraine, Віце-президентом якої тривалий час була екс-завідувачка кафедри доц. С.Л.Бобир. 
Завдяки активній науковій та громадській діяльності викладачів кафедри, встановлені й підтримуються зв’язки зі спорідненими університетами та факультетами в ближньому зарубіжжі – Білорусі (Мінськ, Брест, Барановичі, Гомель, Вітебськ) та Казахстані (Актюбінськ) і в дальньому зарубіжжі – Великій Британії (Трініті Юніверсіті та видавництво “Learn with Grandma”, Вельс), США (Вашингтонський університет), Німеччині (Мюнхен); а також з Британською Радою, Відділом по зв’язках з громадськістю посольства США та Корпусом Миру США в Україні.
Кафедра також організовує проведення методичних семінарів за участю представників компанії “Dinternal Books” з використання довідкових видань, навчальних посібників видавництв “Longman”, “International Publishing” та “Pearson Education” для викладачів англійської мови закладів вищої та середньої освіти м. Чернігова. У 2018-2019 н.р. відбулося два такі семінари з демонстраційними заняттями методиста Британської Ради Кріса Кірбі (13.11.18 та 11.04.2019).
Щорічно в жовтні кафедрою організовуються та проводяться на базі НУЧК міжнародні конференції, співорганізаторами яких виступають кафедра методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедра професійної іншомовної підготовки Барановичського державного університету (Білорусь), кафедра німецької філології і лінгводидактики Брестського державного університету ім. О.С.Пушкіна (Білорусь), кафедра англійської мови Гомельського державного університету ім.Ф.Скорини (Білорусь), кафедра російської філології та міжкультурної комунікаціїАктюбінського регіонального державного університету ім. К.Жубанова (Казахстан). Матеріали учасників цих конференцій публікуються у фаховому виданні «Вісник НУЧК».
З усіма цими ЗВО підписані угоди про співробітництво, щорічно складаються плани роботи та пишуться звіти про їх виконання.


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами

Процес взаємодії кафедри і стейкголдерів у межах філологічного факультету реалізується через участь останніх на різних етапах реалізації освітнього процесу, а саме: ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій під час розробки освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та відповідного навчального плану; укладання угод про співробітництво; проведення навчальної та виробничої (педагогічної) практик у закладах загальної середньої освіти м. Чернігова та Чернігівської області, що відповідають профілю підготовки фахівців, спроможні поділитися багаторічним позитивним педагогічним і методичним досвідом і є потенційними для подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти (спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №1, спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №2, ЗНЗ №3, колегіум №11, ЗНЗ №19, ліцей №22, ЗНЗ №29, гімназія гуманітарного естетичного профілю №31 тощо); участь стейкголдерів в оцінюванні результатів навчальної та виробничої (педагогічної) практик під час підсумкової конференції та обговоренні шляхів удосконалення їхньої організації та проведення. 
У межах профорієнтаційної роботи кафедри (відповідальна – доц. Тютюнник О.М.) викладачі взаємодіють із потенційними абітурієнтами та їхніми батьками – виступають на загальношкільних і класних батьківських зборах, класних годинах, проводять зустрічі й заходи в межах Дня відкритих дверей НУЧК і тижня філологічного факультету, щорічного творчого конкурсу КАДР.

Підсумкова конференція педагогічної практики 4-го курсу


Створено записів: 126

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет