Кафедра української мови і літератури

Історія кафедри

Кафедри української мови і літератури на філологічному факультеті створенo 2006 року. Її мета – забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами.
Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна – науковець з великим стажем культурологічної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

На сьогодні до складу кафедри української мови і літератури входить 6 викладачів, серед яких 2 доктори педагогічних наук (С.О.Жила, О.О.Лілік), 4 кандидати наук, доценти (В.В.Красавіна, О.В.Сазонова, Т.Л.Хомич, С.М.Шуміло).

Навчальна робота

Кафедра обслуговує освітню програму 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) на філологічному факультеті. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів-філологів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основними напрямами роботи кафедри української мови і літератури є теоретична й практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу літературознавчих і лінгвістичних дисциплін, а також деяких предметів редакторського циклу:

 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до спеціальності
 • Старослов’янська мова
 • СУЛМ (Фонетика, Фонологія, Фономорфологія, Орфоепія, Графіка, Орфографія)
 • Історія укр.літ. (Х – ХV ст.)
 • Історія укр.літ. (ХVІ – ХVІІІ ст.)
 • Фольклор України
 • СУЛМ (Лексикологія, Фразеологія, Лексикографія)
 • Історія укр. літ. (І пол. ХІХ ст.)
 • Історична граматика української мови
 • Українська діалектологія
 • Історія видавничої і друкарської справи
 • Типологія помилок
 • Історія укр. літ. (ІІ пол. ХІХ ст.)
 • Основи видавничої і друкарської справи
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української літератури
 • СУЛМ (Морфеміка, Словотвір, Морфологія)
 • Історія укр. літ. (к. ХІХ поч. ХХ ст.)
 • Шрифтознавство
 • Практикум з виразного читання
 • Верстка
 • СУЛМ (Синтаксис)
 • Історія української мови
 • Історія української літератури та літературної критики (ХХ – ХХІ ст.)
 • Стилістика української мови
 • Риторика
 • СУЛМ (Узагальнювальний курс)
 • Видавничі стандарти і верстувальні системи
 • Методика наукового дослідження (філологічні науки)
 • Спецкурс з методика викладання української мови і літератури 
 • Актуальні проблеми в української літератури ХХ-ХХІ ст.
 • Спецкурс з російської мови і літератури
 • Теорія літератури
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • Компаративістика
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • СУЛМ
 • Редагування освітніх видань

Наукова діяльність: загальна інформація, план проведення науково-методичних семінарів

Науково-методичний семінари:

2015-2016 рр.
 1. Сучасний літературний процес: проблема класифікації і періодизації: особливості вивчення у ВНЗ Лілік О.О. вересень, 2015
 2. Особливості підготовки майбутніх учителів української мови до навчання синтаксису складного речення в середній школі Хропата С.І. жовтень 2015
 3. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української мови Красавіна В.В. листопад 2015
 4. Методичний супровід наукової діяльності студентів: від курсової до магістерської Сазонова О.В. грудень 2015
 5. Основні проблеми вивчення фонетики й фонології української мови у ВНЗ Хомич Т.Л. . лютий 2016
 6. Залучення студентів для створення мультимедійного оснащення курсів Шуміло С.М. березень 2016
 7. Силові поля філософії романів Мирослава Дочинця «Горянин», «Вічник», «Світован» Жила С.О. квітень 2016
 8. Діагностика готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературрими поняттями
2016-2017 рр.
 1. 1. Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Лілік О.О. вересень 2016
 2. Навчальна автономія в дистанційній освіті вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2016
 3. «Використання Інтернет ресурсів у вивченніукраїнської мови». Красавіна В.В. листопад 2016
 4. «Формування читацьких компетенцій засобами навчального діалогу на практичних заняттях з історії української літератури». Сазонова О.В. грудень 2016
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (лексико-семантичний аспект) Хомич Т.Л. лютий 2017
 6. Складнощі викладання давньої літератури у виші Шуміло С.М. березень 2017
 7. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця «Вічник» Жила С.О. квітень 2017
2017-2018 рр.
 1. Особливості навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями Лілік О.О. вересень, 2017
 2. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2017
 3. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителів української мови і літератури Красавіна В.В. листопад 2017
 4. Формування життєвих компетенцій школяра з опертям на гуманістичний підхід в педагогіці. Сазонова О.В. грудень 2017
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (граматичний аспект). Хомич Т.Л. .лютий 2018
 6. Використання інтернет-ресурсів під час вивчення давньої літератури в виші Шуміло С.М. . березень 2018
 7. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу Жила С.О. квітень 2018
2019-2020 рр.
 1. Особливості використання креалізованих текстів у професійній підготовці майбутнього учителя української мови і літератури. Лілік О.О. вересень, 2019
 2. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителя української мови і літератури. Красавіна В.В. жовтень 2019
 3. Формування читацьких компетенцій засобами театральної творчості на практичних заняттях з історії української літератури. Сазонова О.В. грудень 2019
 4. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу.Жила С.О. .лютий 2020
 5. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів для роботи з учнями. Шуміло С.М. березень 2020.
 6. Нормативні слововживання в сучасній навчально-педагогічній комунікації. Хомич Т.Л. квітень 2020.
2020-2021 рр.
 1. «Її величність – книга: роман-панорама завдовжки у 225 років «Букова земля» Марії Матіос». Жила С.О. протягом року
 2. «Медіаграмотність на уроках української мови і літератури». Лілік О.О. протягом року
 3. «Фемінітивні вияви в українській мові та мовленні: норма й узус». Хомич Т.Л. протягом року

Склад кафедри

Жила Світлана Олексіївна

Завідувач кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, професор.
Svitlana Zhila

The Head of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. 

ORCID iD: 0000-0001-9266-4557

Google Академія


Хомич Тетяна Леонідівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури філологічного факультету НУЧК імені Т. Г. Шевченка.

Tetiana Khomych

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature.

ORCID iD: 0000-0002-4557-3174


Красавіна Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури.

Valentina Krasavina

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature.

ORCID iD: 0000-0001-7946-6951


Лілік Ольга Олександрівна

Професор кафедри української мови і літератури, доктор педагогічних наук, доцент.

Olha Lilik

Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Doctor of Pedagogical Sciences, associated professor. 

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5187-1944

Google Академія


Сазонова Олена Володимирівна

Доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук.
Olena Sazonova

Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Candidate of Philological Sciences.

ORCID iD:  ORCID 0000-0001-6633-2348


Шуміло Світлана Михайлівна

Доцент кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук.

Svitlana Shumilo

Associate Professor of the Chair of Ukrainian Language and Literature, Candidate of Philological Sciences.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2633-284X

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55325151300

Scholar.google: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=K0fTn90AAAAJ


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/12a3yOgVhYupTSnfQTPxwevdEmnIzSrXd?usp=sharing


Міжнародне співробітництво

Шумило С.М. Парадокс как художественное средство в стиле «плетение словес» (на примере Жития Сергия Радонежского) /Paradoxasan Artistic Meansin the Style of „Weaving Words” (based on the Life of Sergius of Radonezh) // Rocznik teologiczny. Warszawа:2019, № 1. S.123–148.


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами

Кафедра української мови і літератури в галузі стейкголдерства співпрацює з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, Управлінням освіти Чернігівської міської ради, школами міста Чернігова та області.

Стейкголдери:

Документи:


Один коментар до “Кафедра української мови і літератури

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет