Кафедра української мови і літератури

Історія кафедри

Кафедри української мови і літератури на філологічному факультеті створенo 2006 року. Її мета – забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами.
Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Жила Світлана Олексіївна – науковець з великим стажем культурологічної, науково-дослідної та педагогічної роботи.

На сьогодні до складу кафедри української мови і літератури входить 6 викладачів, серед яких 2 доктори педагогічних наук (С.О.Жила, О.О.Лілік), 4 кандидати наук, доценти (В.В.Красавіна, О.В.Сазонова, Т.Л.Хомич, С.М.Шуміло).

Навчальна робота

Кафедра обслуговує освітню програму 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) на філологічному факультеті. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів-філологів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основними напрямами роботи кафедри української мови і літератури є теоретична й практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу літературознавчих і лінгвістичних дисциплін, а також деяких предметів редакторського циклу:

 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до спеціальності
 • Старослов’янська мова
 • СУЛМ (Фонетика, Фонологія, Фономорфологія, Орфоепія, Графіка, Орфографія)
 • Історія укр.літ. (Х – ХV ст.)
 • Історія укр.літ. (ХVІ – ХVІІІ ст.)
 • Фольклор України
 • СУЛМ (Лексикологія, Фразеологія, Лексикографія)
 • Історія укр. літ. (І пол. ХІХ ст.)
 • Історична граматика української мови
 • Українська діалектологія
 • Історія видавничої і друкарської справи
 • Типологія помилок
 • Історія укр. літ. (ІІ пол. ХІХ ст.)
 • Основи видавничої і друкарської справи
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української літератури
 • СУЛМ (Морфеміка, Словотвір, Морфологія)
 • Історія укр. літ. (к. ХІХ поч. ХХ ст.)
 • Шрифтознавство
 • Практикум з виразного читання
 • Верстка
 • СУЛМ (Синтаксис)
 • Історія української мови
 • Історія української літератури та літературної критики (ХХ – ХХІ ст.)
 • Стилістика української мови
 • Риторика
 • СУЛМ (Узагальнювальний курс)
 • Видавничі стандарти і верстувальні системи
 • Методика наукового дослідження (філологічні науки)
 • Спецкурс з методика викладання української мови і літератури 
 • Актуальні проблеми в української літератури ХХ-ХХІ ст.
 • Спецкурс з російської мови і літератури
 • Теорія літератури
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • Компаративістика
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • СУЛМ
 • Редагування освітніх видань

Наукова діяльність: загальна інформація, план проведення науково-методичних семінарів

Науково-методичний семінари:

2015-2016 рр.
 1. Сучасний літературний процес: проблема класифікації і періодизації: особливості вивчення у ВНЗ Лілік О.О. вересень, 2015
 2. Особливості підготовки майбутніх учителів української мови до навчання синтаксису складного речення в середній школі Хропата С.І. жовтень 2015
 3. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української мови Красавіна В.В. листопад 2015
 4. Методичний супровід наукової діяльності студентів: від курсової до магістерської Сазонова О.В. грудень 2015
 5. Основні проблеми вивчення фонетики й фонології української мови у ВНЗ Хомич Т.Л. . лютий 2016
 6. Залучення студентів для створення мультимедійного оснащення курсів Шуміло С.М. березень 2016
 7. Силові поля філософії романів Мирослава Дочинця «Горянин», «Вічник», «Світован» Жила С.О. квітень 2016
 8. Діагностика готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературрими поняттями
2016-2017 рр.
 1. 1. Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Лілік О.О. вересень 2016
 2. Навчальна автономія в дистанційній освіті вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2016
 3. «Використання Інтернет ресурсів у вивченніукраїнської мови». Красавіна В.В. листопад 2016
 4. «Формування читацьких компетенцій засобами навчального діалогу на практичних заняттях з історії української літератури». Сазонова О.В. грудень 2016
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (лексико-семантичний аспект) Хомич Т.Л. лютий 2017
 6. Складнощі викладання давньої літератури у виші Шуміло С.М. березень 2017
 7. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця «Вічник» Жила С.О. квітень 2017
2017-2018 рр.
 1. Особливості навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями Лілік О.О. вересень, 2017
 2. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2017
 3. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителів української мови і літератури Красавіна В.В. листопад 2017
 4. Формування життєвих компетенцій школяра з опертям на гуманістичний підхід в педагогіці. Сазонова О.В. грудень 2017
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (граматичний аспект). Хомич Т.Л. .лютий 2018
 6. Використання інтернет-ресурсів під час вивчення давньої літератури в виші Шуміло С.М. . березень 2018
 7. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу Жила С.О. квітень 2018
2019-2020 рр.
 1. Особливості використання креалізованих текстів у професійній підготовці майбутнього учителя української мови і літератури. Лілік О.О. вересень, 2019
 2. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителя української мови і літератури. Красавіна В.В. жовтень 2019
 3. Формування читацьких компетенцій засобами театральної творчості на практичних заняттях з історії української літератури. Сазонова О.В. грудень 2019
 4. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу.Жила С.О. .лютий 2020
 5. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів для роботи з учнями. Шуміло С.М. березень 2020.
 6. Нормативні слововживання в сучасній навчально-педагогічній комунікації. Хомич Т.Л. квітень 2020.
2020-2021 рр.
 1. «Її величність – книга: роман-панорама завдовжки у 225 років «Букова земля» Марії Матіос». Жила С.О. протягом року
 2. «Медіаграмотність на уроках української мови і літератури». Лілік О.О. протягом року
 3. «Фемінітивні вияви в українській мові та мовленні: норма й узус». Хомич Т.Л. протягом року

Склад кафедри

Жила Світлана Олексіївна


Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури. Народилася 28 червня 1955 р. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут 1976 р. Із 2000 по 2003 рр. – докторант Чернігівського державного педагогічного університету. 2005 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література). Тема дисертації: "Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи”. Із 2006 року очолює кафедру української мови і літератури.

Викладає навчальні курси: "Фольклор України", "Історія української літератури та літературної критики XX-XXI ст.", "Методика викладання української літератури у ЗВО", "Спецкурс з методики вивчення української літератури у взаємозв’язках з різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи".

Наукові інтереси:

 • специфіка художнього сприймання різних видів мистецтв;
 • методичні основи паралельного вивчення літературного й музичного творів;
 • літературна освіта школярів і студентів засобами театрального мистецтва;
 • літературний розвиток учнів і студентів засобами кіномистецтва;
 • педагогічна технологія вивчення літературного твору на культурологічних засадах;
 • культурологічний аналіз і інтерпретація художнього тексту;
 • теорія діалогової взаємодії, зокрема внутрішньо діалогового розуміння культурних цінностей (діалог митця зі світом - діалог автора з самим собою; діалог художнього твору з реципієнтом; діалог реципієнта із собою; діалог реципієнтів один із одним).

Наукові досягнення: автор більш аніж 150 публікацій, із яких одноосібна монографія, 7 навчально-методичних посібників для вчителів і студентів (серед них два рекомендовані Міністерством освіти і науки України, один Інститутом педагогіки АПН України), статті у наукових фахових виданнях, 4 методичні рекомендації, статті у науково-методичних збірниках. Запропоновано у співавторстві з творчим колективом (керівник Н.Й.Волошина) проєкт програми з української літератури для 5 – 12 класів загальноосвітньої школи, у якому реалізуються ідеї культурологічного підходу, розроблено нову рубрику "Мистецькі аналогії", метою якої є формування духовної культури школяра в тісному звʼязку з культурою народу, розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Хомич Тетяна Леонідівна


Кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри української мови і літератури. Народилася 20 липня 1981 р. у с. Пушкарі Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Одружена, має сина Ростислава й доньку Софію.

2003 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя й отримала диплом з відзнакою зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури. 2004 року закінчила магістратуру й отримала диплом з відзнакою зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури. 2008 р. вступила до аспірантури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), яку закінчила 2010 року. 21 вересня 2010 року захистила дисертацію «Інтенсивний і параметричний компоненти в семантичній структурі конотованих лексичних одиниць». 2011 року отримала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова. 2014 року отримала диплом і вчене звання доцента.

Викладає навчальні курси: «Вступ до мовознавства», «Українська діалектологія», «Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Фономорфологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія», Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір. Морфологія».

Коло наукових інтересів: структурна семантика, словотвір, морфологія, культура науково-педагогічного мовлення.

Керує студентськими науковими роботами, які виборюють перші місця на всеукраїнських конкурсах.

Має понад 70 друкованих праць, серед них: монографії «Конотативна лексична семантика: інтенсивний і параметричний складники», «Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація» та кілька навчальних посібників для студентів-філологів, деякі з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Узяла участь в міжнародних науково-практичних конференціях: «Словʼянська термінологія: сьогодні й завтра» (м.Варшава, 25 – 26 травня 2017 р.), «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (м. Мюнхен, 29 жовтня – 01 листопада 2020 року).

Красавіна Валентина Василівна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Російська мова і література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – філолога, викладача російської мови та літератури. У 1995 р. закінчила Чернігівський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію спеціаліста – вчителя української мови та літератури. У 2005р. завершила навчання в аспірантурі й захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі творів другої пол. XIX – першої пол. XX ст..)» в Інституті української мови НАН України. 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

Узяла участь в міжнародних науково-практичних конференціях: «Словʼянська термінологія: сьогодні й завтра» (м.Варшава, 25 – 26 травня 2017 р.), «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження» (м. Люблін, Республіка Польща 20–21 жовтня 2017 р.), «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі» (Румунія, Бая-Маре, 21–22 грудня 2018 року).

Коло наукових інтересів: лексикологія, соціолінгвістика, культура мови, мова ЗМІ тощо. Автор понад 60 науково-методичних публікацій.

Викладає навчальні курси: «Сучасна українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія», «Синтаксис», «Стилістика», «Типологія помилок», «Сучасна українська мова (узагальнювальний курс)».

Лілік Ольга Олександрівна


Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури. 2006 року закінчила магістратуру історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Із 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 2010 року захистила кандидатську дисертацію «Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література). 2015 року здобула вчене звання доцента кафедри української мови і літератури.

Із 2016 по 2018 року навчалася в докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні основи формування готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературними поняттями» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 

Пройшла науково-педагогічне стажування «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)». м. Сладковічево, Словацька Республіка. 26–28 квітня 2017 р.
Брала участь у міжнародних конференціях: «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітополь – Ченстохово – Шумен, 30 березня 2017 р.), «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи» (м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10–11 березня 2017 р.), «Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі та України» (м. Сандомир, Польща, 5–6 травня 2017р.), «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире» (26–27 октября 2017 г., г. Минск, Республика Белорусь), «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід » (12 - 15 листопада 2018 р., Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія), «Digital Economy and Digital Society» (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katowice, 25 – 26 marca 2019)

Була учасником проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. Брала участь у реалізації грантової програми «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших» у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Методика навчання української літератури», «Методика навчання української мови», «Історія української літератури (XVI-XVIII ст.)», «Актуальні проблеми української літератури ХХ – ХХІ ст.» на філологічному факультеті.

Наукові інтереси: методика навчання української літератури в закладах середньої і вищої освіти; проблеми професійної підготовки майбутніх учителів української мови й літератури; історія української літератури доби модернізму й постмодернізму, екзистенціальна проза як художньо-естетичний феномен.

Лілік Ольга Олександрівна є автором понад 100 публікацій, серед яких одноосібні й колективні монографії, навчально-методичні посібники, статті в українських і зарубіжних виданнях.

Сазонова Олена Володимирівна


Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури філологічного факультету Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Народилася 18.09.1967 року в м.Короча Бєлгородської обл.., Росія. Має дві вищі освіти: 1989 р. закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філолог. Викладач російської мови та літератури, російської мови як іноземної», 1997 р. – Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, отримала повну вищу освіту, спеціальність «Учитель української мови і літератури».

Навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету, захистила кандидатську дисертацію в Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка «Трансформація естетики символізму в новелах М.Яцківа, О.Плюща та І.Липи», спеціальність – 10.01.01 – українська література, отримала ступінь кандидата філологічних наук. 2009 р. здобула вчене звання доцента.

Загальний стаж педагогічної роботи в закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 26 років.

Була учасником проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси. Брала участь у реалізації грантової програми «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших» у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.

Коло наукових інтересів: літературний процес, історія української та світової літератури, порівняльне літературознавство, українська мова, журналістика, педагогічна творчість.

Викладає навчальні курси: «Історія української літератури першої половини ХІХ ст.», «Історія української літератури другої половини ХІХ ст.», «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.», «Основи видавничої та друкарської справи», «Редагування освітніх видань», «Компаративістика», «Методика виховної роботи», «Вступ до спеціальності».

Шуміло Світлана Михайлівна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури. Народилася 03.03.1981 року в м.Тара Омської обл., Росія. Закінчила Омський державний університет імені Достоєвського 2003 р. Із 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ОмДУ імені Достоєвського. 2007 року захистила кандидатську дисертацію «Литературный стиль Епифания Премудрого: проблемы преемственности и самобытности» (спеціальність 10.01.01 – Русская литература). Того ж року переїхала до Чернігова, пройшла нострифікацію в Харківському національному університеті ім. В.М. Каразіна. 2013 року вступила до докторантури Відділу давньоруської літератури Інституту російської літератури Російської академії наук. Виконує обов’язки головного редактора наукового журналу (статус Б) «Сіверянський літопис» та наукового редактора щорічного альманаху «Чернігівські Афіни».

Брала участь у міжнародних конференціях: «Україна як культурний та історичний наратив: мова, події, література» (Прага, Чехія, 1-2 грудня 2018 року), «Иерусалим – Афон – Києво-Печерська Лавра: традиції та спадкоємність» (Київ, 24-25 липня 2018 року), «Сміхова культура середньовічної і ранньомодерної України» (Харків, жовтень 2019 року).

С.М.Шуміло – автор статей у виданнях з імпакт-фактором, зокрема: «Парадокс как художественное средство в стиле «плетение словес» (на примере Жития Сергия Радонежского)» / «Paradox as an Artistic Means in the Style of „Weaving Words” (based on the Life of Sergius of Radonezh)» (Rocznik teologiczny. Warszawа: 2019, № 1. S.123–148), «Богослужебные тексты как литературный источник средневековой проповеди: поучения Григория Цамблака»» (Русская литература. – СПб.: Пушкинский дом, 2017, Вып.3. С.158-165).

Викладає навчальні курси: «Історія української літератури (давньої)», «Старослов’янська мова», «Історична граматика української мови», «Історія української літературної мови», «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Шрифтознавство», «Риторика», «Практикум з виразного читання», «Спецкурс з російської мови і літератури», «Методика наукового дослідження», спецкурс «Книжна культура давньої та ранньомодерної України». Є засновником та керівником літературної студії «Post Scriptum».

Коло наукових інтересів: література та культура Середньовіччя, Православного Сходу, історія слов’янських мов, ісихазм, поезія.


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/12a3yOgVhYupTSnfQTPxwevdEmnIzSrXd?usp=sharing


Міжнародне співробітництво

Шумило С.М. Парадокс как художественное средство в стиле «плетение словес» (на примере Жития Сергия Радонежского) /Paradoxasan Artistic Meansin the Style of „Weaving Words” (based on the Life of Sergius of Radonezh) // Rocznik teologiczny. Warszawа:2019, № 1. S.123–148.


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами

Кафедра української мови і літератури в галузі стейкголдерства співпрацює з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, Управлінням освіти Чернігівської міської ради, школами міста Чернігова та області.

Стейкголдери:

Документи:


Створено записів: 126

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет