Кафедра германської філології

Історія кафедри

Кафедра, як кафедра загального та германського мовознавства, була створена у 2006 році на базі філологічного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Етап становлення кафедри, як потужної науково-методичної структури, відбувся під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента О.М. Гніздечко.
У 2010 році кафедра загального та германського мовознавства була перейменована на кафедру германської філології. Колектив кафедри очолила доктор філологічних наук, професор Т.В. Михед. 
У 2010 р. на посаду завідувачки кафедри була обрана кандидат філологічних наук, доцент О.Г. Васильєва. 
З 2015 р. кафедра германської філології НУЧК імені Т.Г. Шевченка працює під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента, а з 2018 р. – доктора філологічних наук, професора кафедри О.О. Борисова. 
На філологічному факультеті Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка кафедра германської філології обслуговує освітні програми 014.021 «Середня освіта (Мова і література (англійська)» та 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)». 

Викладацький склад кафедри представлений 1 доктором філологічних наук, 4 кандидатами філологічних наук, доцентами та 1 викладачем.

Склад кафедри

Борисов Олексій Олександрович

Завідувач кафедри германської філології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доктор філологічних наук, професор.

Olexiy Borysov

Doctor of Sciences (Linguistics), Associate Professor,

Head of the Germanic Philology Chair

ORCID iD0000-0001-6159-199X

Google Академія: Борисов Олексій Олександрович.


Чередник Тетяна Павлівна

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент.

ORCID iD:  0000-0001-9914-9734

Google Академія


Пікун Леся Василівна

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук.

Pikun Lesia

 Associate Professor of the Department of German Philology, Candidate of Philology, PhD

ORCID iD0000-0002-3072-2173


Васильєва Олена Григорівна

Доцентка кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Olena Vasylieva

Associate Professor of Germanic Philology Department, PhD in Linguistics, associate professor. 

ORCID iD: 0000-0003-3241-4892


Деркач Наталія Валеріївна

Доцент кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Nataliia Derkach

Associate Professor of the Department of Germanic Philology, PhD in Linguistics, Associate Professor. 

ORCID iD: 0000-0002-2418-9907


Росстальна Олена Анатоліївна

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри германської філології.

Olena Rosstalna

PhD, assistant professor of the Chair of Germanic Philology

ORCID ID0000-0003-3125-2481

Google Академія


Мойсеюк Юлія Миколаївна

Викладач кафедри германської філології.

Iuliia Moiseiuk

Teacher of Germanic Philology Department

ORCID iD: 0000-0003-3498-7707

Google Академія


Росстальна Лариса Миколаївна

Старший лаборант кафедри германської філології. У 1978 р. закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація інженер-економіст. Працювала на посаді інженера, заступника начальника планово-економічного відділу та начальника відділу кадрів АТ «Хімтекстильмаш».

З 2009 року – працює старшим лаборантом кафедри германської філології.

Захоплення – шиття інтер’єрних ляльок та домашні квіти (фіалки).


Навчальна робота

Кафедра германської філології забезпечує навчальний процес зі спеціальностей Середня освіта (Мова і література (англійська)) та Середня освіта (Українська мова і література) на філологічному факультеті та зі спеціальності середня освіта (інформатика) на природничо-математичному факультеті НУЧК імені Т.Г. Шевченка. Викладачі кафедри надають фахову підготовку майбутнім учителям за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання.
Основними напрямами роботи кафедри є теоретична та практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу філологічних і методичних дисциплін (практика усного та писемного мовлення англійською мовою (3-4 курси бакалаврату, 1-2 курси магістратури), практична граматика англійської мови, вступ до мовознавства, загальне мовознавство, лексикологія, стилістика, теоретична фонетика, теоретична граматика, дискурс та теорія комунікації, теорія та практика перекладу, вступ до когнітивної лінгвістики, основи лінгвокультурології, теоретичний курс другої іноземної мови, актуальні проблеми сучасного мовознавства, вступ до літературознавства, теорія літератури, історія зарубіжної літератури (античний період), історія зарубіжної літератури (середні віки та Відродження), історія зарубіжної літератури Англії, історія зарубіжної літератури (17-18 століття), історія зарубіжної літератури (19 століття), історія зарубіжної літератури (20 століття), історія зарубіжної літератури (Сучасність), історія зарубіжної літератури (кінець 20 – поч. 21століття), методика викладання зарубіжної літератури, методика викладання зарубіжної літератури у ВНЗ, аналіз літературного твору, літературне редагування, основи наукового дослідження, методика наукового дослідження, основи наукового письма тощо).
Фахівці кафедри германської філології надають ґрунтовну теоретичну підготовку студентам під час виконання ними курсових, бакалаврських і магістерських досліджень з цілого комплексу мовознавчих дисциплін, а саме: лексикології, фонетики, стилістики, когнітивістики, перекладознавства тощо, літературознавчих дисциплін, а саме: з теорії літератури, історії зарубіжноїлітератури, компаративістики тощо, а також з методики викладання зарубіжної літератури. 
Кафедра забезпечує поглиблену практичну підготовку студентів філологічного факультету НУЧК імені Т.Г. Шевченка для професійної діяльності (виробничу (педагогічну) практику, викладацьку практику у старшій школі та ЗВО, науково-дослідну практику.
Кафедра германської філології НУЧК імені Т.Г. Шевченка надає базу для стажування викладачів різних навчальних закладів України.

На першому фото (праворуч) доповідає: канд. пед. наук, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Мартинець А.М.

Крім того, викладачі кафедри постійно проводять науково-методичні семінари з сучасних методів викладання зарубіжної літератури з вчителями-предметниками різних регіонів області і після цього видають сертифікати, які засвідчують підвищення професійної кваліфікації вчителів.

Документи:

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі германської філології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка проводяться за такими напрямами:

  1. «Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження одиниць мови та мовлення» (проф. Борисов О.О., доц.Деркач Н.В., викл.Мойсеюк Ю.М.).
  2. «Проблеми теорії, історії та методики викладання світової літератури» (доц. Чередник Т.П., доц. Пікун Л.В., доц. Росстальна О.А.).

З урахуванням власних науково-дослідницьких інтересів члени кафедри беруть участь в організації та роботі Всеукраїнських, регіональних та міжнародних конференціях (зокрема сумісно з Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (з 2016 р.)), а також у щорічних міжнародних конференціях, які проводяться на філологічному факультеті НУЧК імені Т.Г.Шевченка у межах вибореного гранту Erasmus+, Jean Monnet Project «Європейські антитоталітарні практики») (№ 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2018–2021 рр.).
Викладачі кафедри виступають як організатори науково-методичних семінарів та конференцій на факультеті, постійно запрошуються до співпраці з Чернігівським відділенням МАН України, здійснюють керівництво науковими учнівськими роботами мовознавчого/ літературознавчого спрямування в рамках МАН України, а також готують студентів до участі в олімпіадах, різноманітних конкурсах студентських наукових робіт тощо.
На даному етапі проф. кафедри, д.філол. н. Борисов О.О. та к.філол. н., доц. Деркач Н.В. працюють в єдиному науковому напрямку – діалогознавство (напрям у межах когнітивно-комунікативного мовознавства). За проблематикою цього напрямку захищаються курсові та кваліфікаційні роботи, працює лінгвістичний гурток.
Кафедра демонструє ефективні наукові результати. За період її існування було підготовлено два доктора філологічних наук (Колесник О.С., Борисов О.О.),п’ять кандидатів філологічних наук (Васильєва О.Г., ПікунЛ.В., Росстальна О.А., Деркач Н.В., Репех Н.В.). 
Кафедра германської філології НУЧК імені Т.Г.Шевченка традиційно співпрацює з волонтерами Корпусу миру США в Україні, DAAD Україна, підтримує наукові зв’язки зі спорідненими факультетами та кафедрами різних ЗВО м. Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Житомира, Переяслава-Хмельницького, Чернівців та Чернігова.


Організаційна та виховна робота

Значну увагу приділяють організації наукової роботи студентів, які беруть активну участь у діяльності проблемно-дослідницьких груп. Студенти залучаються до участі в науково-практичних конференціях, на яких можуть оприлюднити результати своїх досліджень. Вони мають змогу відвідувати науковий гурток «Leader Image Group» (керівник – доц. Н.В.Деркач), «Літературну вітальню» (керівник – доц. Л.В. Пікун).
Особливою популярністю серед студентів користується студентська театральна студія «АмаТеа» (керівник – доцент Росстальна О.А.) – активний творчий колектив молоді м. Чернігова. Студенти та випускники різних навчальних закладів дарують глядачам свято зустрічі з мистецтвом, активно беруть участь у міжнародних театральних фестивалях, де гідно представляють університет, перемагають та отримують дипломи


Забезспечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/10gKENJlwvYN7rtN2dM2t4Vlo2miDnMaS


Міжнародне співробітництво

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри германської філології є налагодження нових і розширення вже існуючих міжнародних зв’язків.
Найбільш плідним є співробітництво в освітній сфері. Зокрема протягом 2007-2019 рр. волонтери Корпусу миру США, з-поміж яких і досвідчені викладачі зарубіжних ВНЗ, у межах проекту “Викладання англійської мови як іноземної” були залучені до проведення занять з “Практики усного і писемного мовлення англійською мовою.”

Тривалою є історія співробітництва кафедри з відділом документів іноземними мовами Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, на базі якого з 2006 р. за підтримки Посольства США в Україні працює інформаційний центр “Вікно в Америку”.
Студенти і викладачі кафедри регулярно запрошуються на зустрічі з представниками Посольства США, мають можливість користуватися ресурсами відділу, наявним є доступ до художньої, науково-публіцистичної та наукової літератури бібліотек США.

У співпраці з ГО “Молодіжний драматичний театр “АмаТеа”, фундатором і очільником якого є доцент кафедри германської філології канд. філол. наук, доц. Росстальна О.А., під час реалізації міжнародного грантового проекту “9 Meetings” (2019-2020 рр.) у вересні 2019 р. до проведення занять з “Практики усного та писемного мовлення” було залучено освітнього тренера Erasmus+ Д. Недєву (Болгарія) та кураторку освітніх програм European College of Liberal Arts А. Казакову (Білорусь).

Також, за сприяння Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА у вересні 2018 р. м. Чернігів відвідала спеціаліст зі східного мовознавства Адріана Сімончеллі, докторантка факультету Індійської філософії Інституту Східної філології санскритської спеціалізації Ягеллонського університету (м. Краків, Польща). Під час її візиту, за ініціативи зав. кафедри герм. філології д. філол. н. Борисова О.О., пані Адріану було запрошено прочитати для студентів філологічної спеціальності лекцію “Індійська філологія античності” англійською мовою.

Набуває поширення практика стажувань викладачів кафедри германської філології за кордоном. Зокрема доц. Росстальна О.А.стажувалася в Інституті освіти Коледжу Маріно при Трініті Коледжі (2012 р.), Освітній Театральній Компанії Граффіті у м. Корк, Ірландія 2013, 2015 (проект BEAG); в Освітньому Молодіжному центрі Васатокка, Фінляндія (програма Erasmus + “Star of Europe”, 2018 р.), доц. Яковенко І.В. у 2014 р. відвідала університет Луїзвілль (University of Louisville) у м. Луїзвілль, штат Кентукі, США, для участі в академічній програмі Міжнародного літнього інституту з питань вивчення сучасної літератури США (Study of the United States Institute on Contemporary American Literature).

Засобом міжнародної наукової комунікації є проведення протягом 2010-2018 рр. міжнародної науково-практичної конференція «Мова. Культура. Комунікація» і видання збірника за результатами досліджень науковців з України, США, Росії та Білорусі.
Останнім часом особливого пожвавлення набув європейський напрям наукової і освітньої роботи кафедри. Зокрема у 2019 р. розпочалася співпраця з ТОВ «Дім Оксфорд Клас» офіційним екзаменаційним центром Університету Кембридж (Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre), ліцензія номер UA009 (Київ, oxfordklass.com).
У межах співпраці студенти і викладачі кафедри і факультету отримують знання щодо структури та процедури іспиту, беруть участь у пробних тестуваннях на рівні знання англійської мови FCE та C1Advanced, спеціальних семінарах щодо стратегій виконання завдань іспиту, які проводять викладачі екзаменаційного центру. На кафедрі взаємодію з ТОВ «Дім Оксфорд Клас» спрямовує канд.філол. наук, доц. Деркач Н.В.

У свою чергу, д. філол. наук, проф. Борисов О.О. брав участь у роботі та організації на базі НУЧК імені Т.Г. Шевченка міжнародних семінарів “Deutschtage Mobil” (2018 р.) та «Діалог культур: Україна – Німеччина» (2018-2019 рр.), у межах яких, з-поміж іншого, було проведене тестування студентів і викладачів на знання німецької мови на рівень С1 (DAAD Україна).
Кафедра бере участь в сумісній організації та проведенні щорічних міжнародних конференцій, а також заходів, які проводяться у межах гранту Erasmus+, Jean Monnet Project «Європейські антитоталітарні практики») (№ 599704-EPP- 1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2018–2021 рр.).


Науково-громадська діяльність


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами


Гранти

Кафедра германської філології національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, в особі гаранта ОП «Магістр», завідувача кафедри, д. філол. н. Борисова О.О. у співробітництві, насамперед, з кафедрою філософії та культурології, виграла грант Erasmus+, Jean Monnet Project «Європейські антитоталітарні практики») (№ 599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2018–2021рр.).
По кафедрі в межах гранту викладається курс “Лінгвістичний дискурс у потестарному вимірі: контроль, примус, свобода”, проводилися заплановані у програмі соціально-політичні дебати, в яких брали участь студенти різних факультетів НУЧК імені Т.Г.Шевченка.
У дипломах студенти отримують запис, що вони прослухали цей курс (за фінансової підтримки ЄС у межах навчально-дослідної програми Еразмус+).
У співпраці з ГО “Молодіжний драматичний театр “АмаТеа” (керівник– доц. кафедри германської філології Росстальна О.А.,) викладачі кафедри та магістранти були залучені до реалізації міжнародних грантових проектів (див. детальніше Pdf-файл Стажування та гранти): 2020 “Education Goes Pop” (Erasmus+), 2019-2020 “9 Meetings” (фундація MitOst), 2016-2019 – “The Different Stages”.


Гранти Росстальной О.А. з активними посиланнями:

1) Грант для проходження стажування за програмою «The Star of Europe» (5 – 11 листопада 2018) в міжнародному освітньому центрі «Васатокка» в провінції Інарі, Фінляндія. Проводится Finnish National Agency for Erasmus+.

2) Отримання гранту за програмою Tandem Ukraine (фундація MitOst) та реалізація проекту з партнерськими організаціями Білорусі та Болгарії http://ninemeetings.com 

3) Грант за програмою Erasmus+ (онлайн стажування за програмою Global Education Goes Pop – травень 2020).

4) Грант за програмою “Art and Media Hub”,  проєкт, що реалізовувався з жовтня 2020 по травень 2021 за підтримки німецької фундації MitOst та Турецького культурного фонду спільно з двома партнерськими організаціями в Чернігові (Чернігівський обласний худ музей та Private Filmmaking Company) https://vahahubs.org/hubs/chernihiv-hub. У жовтні 2021 проєкт продовжено у міжнародній співпраці. Наразі проєкт “This Place” реалізується з партнерськими організаціями з Португалії та Туреччини https://vahahubs.org/news/vaha-phase-2-international-and-regional-collaborations

5) 2021 – грант від Міжнародного фонду «Відродження» на реалізацію освітнього проєкту для дітей та підлітків «Лабораторія творчих ідей» (проєкт у стадії реалізації)


Участь у міжнародному гранті IREX «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших!» за підтримки за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень (IREX), за підтримки посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української Преси (2019-2021 рр.) – доц. Чередник Т.П., доц. Деркач Н.В.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет