Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов

Історія кафедри

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов бере свої витоки з секції англійської філології, виокремленої 1 вересня 1991 р. у складі кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті. Через два роки на базі цієї секції було створено кафедру англійської філології, що функціонувала на і

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов бере свої витоки з секції англійської філології, виокремленої 1 вересня 1991 р. у складі кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті. Через два роки на базі цієї секції було створено кафедру англійської філології, що функціонувала на історичному факультеті з 19 липня 1993 р. (Наказ № 161-вк/1) по 1 липня 2006 р., коли в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка відкрився філологічний факультет і кафедру англійської філології було поділено на кафедру германської філології і кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов. Завідувачем секції, а затим відповідних кафедр упродовж усіх років і донедавна працювала кандидат педагогічних наук, доцент Бобир Світлана Леонідівна. З 1 вересня 2020 року завідувачем кафедрою стала кандидат педагогічних наук, доцент Мацнєва Оксана Анатоліївна. Кафедра успадкувала напрацьований упродовж 29 років науково-теоретичний, методичний, навчально-виховний та організаційний досвід і продовжує вдосконалювати його.

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних

Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов бере свої витоки з секції англійської філології, виокремленої 1 вересня 1991 р. у складі кафедри іноземних мов з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті. Через два роки на базі цієї секції було створено кафедру англійської філології, що функціонувала на історичному факультеті з 19 липня 1993 р. (Наказ № 161-вк/1) по 1 липня 2006 р., коли в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка відкрився філологічний факультет і кафедру англійської філології було поділено на кафедру германської філології і кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов. Завідувачем секції, а затим відповідних кафедр упродовж усіх років і донедавна працювала кандидат педагогічних наук, доцент Бобир Світлана Леонідівна. З 1 вересня 2020 року завідувачем кафедрою стала кандидат педагогічних наук, доцент Мацнєва Оксана Анатоліївна. Кафедра успадкувала напрацьований упродовж 29 років науково-теоретичний, методичний, навчально-виховний та організаційний досвід і продовжує вдосконалювати його.


Кадровий потенціал

На сьогодні склад кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов налічує 12 викладачів і 1 старшого лаборанта. Серед них 8 кандидатів наук, доцентів (Н.П. Андронік, О.В. Бирюк, С.М. Гергуль, Г.В. Гриценко, О.А. Мацнєва, С.В. Смоліна, Т.О. Стеченко і О.М. Тютюнник) та 4 викладачів (Н.М. Гайдай, І.М. Літвін, Т.В. Приходько та Д.О. Стельмах). 

Пріоритетним напрямком роботи кафедри була й залишається підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Наразі у цільовій докторантурі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка навчається доц. С.В. Смоліна. У 2019 р. доц. О.А. Мацнєва закінчила докторантуру Київського національного лінгвістичного університету й продовжує працювати над докторським дослідженням. У 2021 р. викладач Д.О. Стельмах закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету й готується до захисту кандидатської дисертації.

На кафедрі проходять стажування викладачі інших закладів вищої освіти України.

В останні роки викладачі кафедри регулярно проходять стажування у літніх школах, які організовуються як TESOL-Ukraine в Україні, так і німецькою спілкою викладачів англійської мови MELTA у м. Мюнхен, Німеччина. Стажування у Мюнхені пройшло вже четверо викладачів, а саме: Т.В. Приходько (2015 р.), О.А. Мацнєва (2016 р.), Н.П. Андронік (2017 р.) і Н.В. Гурина (2018 р.).


Навчальна робота

Кафедра обслуговує спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та 034 Культурологія. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів і викладачів англійської мови на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх рівнях на денній та заочній формах навчання.

Основними напрямками роботи кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов є теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти з циклу пропедевтичних, педагогічних і методичних дисциплін (вступ до спеціальності, педагогіка, інформаційно-комунікаційні технології в навчанні, сучасні технології навчання та виховання, методика навчання іноземних мов, педагогічний менеджмент, методика викладання іноземних мов у закладах вищої освіти); практична іншомовна підготовка студентів 1-2 курсів з практики усного та писемного мовлення англійською мовою, практичної граматики та практичної фонетики англійської мови; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових, бакалаврських і магістерських робіт з педагогіки та методики навчання іноземних мов; поглиблена практична підготовка студентів під час проходження різноманітних практик (навчальних і виробничих (педагогічних)); загальна профільна і спеціалізована підготовка студентів з курсів за вибором (основи педагогічної майстерності, інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземних мов, сучасні підходи до навчання говоріння англійською мовою, медіаосвіта і медіаграмотність, методика дистанційного навчання іноземних мов, методика навчання іноземних мов у початковій школі, методика наукового дослідження (педагогічні науки), країнознавство, лінгвокраїнознавство, історія Великої Британії та США, спецкурс з розробки та підготовки до ЄВІ, академічне публічне мовлення).


Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводяться у двох напрямах: 1) методичні талінгвоcоціокультурні аспекти підготовки вчителя англійської мови; 2) педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога.Дослідження в межах першого напряму, який тривалий час очолювала екс-завідувачка кафедрою доц. С.Л. Бобир, наразі – доц. О.А. Мацнєва, зорієнтовані на вивчення проблем формування сучасної полікультурної багатомовної особистості вчителя іноземних мов. Зміст досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їх результати реалізовано при розробці навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх учителів (понад 50 посібників і методичних рекомендацій), які використовуються в навчальному процесі.
У межах другого напряму, який очолює доц. О.М. Тютюнник, почала формуватися наукова школа, що досліджує педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога. У центрі уваги представників школи – роль чинників педагогічного впливу на особистість студента мовного педагогічного закладу вищої освіти.
З 2003 року кафедра щорічно організовує та проводить міжнародну науково-практичну конференцію, основними напрямками роботи якої є філософські, культурологічні, літературознавчі, лінгвістичні, педагогічні та методичні аспекти іншомовної освіти у глобалізованому світі. За результатами роботи конференції щорічно публікується випуск фахового видання «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки».
З 2009 року кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти». За результатами роботи конференції щорічно публікується збірка тез доповідей.


Склад кафедри

Мацнєва Оксана Анатоліївна

Завідувач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Oksana Matsnieva

Head of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

ORCID ID: 0000-0001-8107-0032

Researcher ID: I-3965-2016

Google Академія


Андронік Наталія Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Nataliya Andronik

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID0000-0003-3916-7820

Google Академія


Бирюк Ольга Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Olha Byriuk

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0002-4951-5465

Google Академія: https://bit.ly/34RIlWk


Гергуль Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Svitlana Gergul

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0002-6207-7236

Google Академія


Гриценко Ганна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Hanna Hrytsenko

Candidate of Philological Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID0000-0002-7849-3162

Google Академія


Приходько Тетяна Вікторівна

Викладач  кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Tetiana Prykhodko

lecturer of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

Google Академія


Смоліна Світлана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Svitlana Smolina

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-0907-2054

Google Академія


Стеченко Тетяна Олександрівна

Декан філологічного факультету, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент.

Dean of the Philology Department, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

Tetiana Stechenko

ORCID ID: 0000-0002-5672-3457

Google Академія


Тютюнник Олена Миколаївна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Olena Tiutiunnyk

Candidate of Philosophical Sciences, associate professor of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0003-1233-3577

Google Академія


Стельмах Діана Олександрівна

Викладач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Diana Stelmakh

Teacher of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0001-5537-6740

Google АкадеміяГайдай Наталія Михайлівна

Викладач кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Natalia Haidai

Teacher of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID ID: 0000-0002-4534-9244

Google Академія


Літвін Ірина Миколаївна

Викладач  кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов.

Iryna Litvin

A teacher of the Department of Pedagogy and Methodology of Teaching Foreign Languages

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-6426-8239

Google Академія


Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/14jxWjd8rFuJWBe5wskb63sv-VVfkZy5H?usp=sharing


Міжнародне співробітництво

Кафедра постійно розширює міжнародні зв’язки, прагнучи таким чином перебувати на вістрі сучасних світових наукових досягнень. Майже всі викладачі є членами Всесвітньої асоціації викладачів англійської мови для носіїв інших мов TESOL-Ukraine, Віце-президентом якої тривалий час була екс-завідувачка кафедри доц. С.Л.Бобир. 
Завдяки активній науковій та громадській діяльності викладачів кафедри, встановлені й підтримуються зв’язки зі спорідненими університетами та факультетами в ближньому зарубіжжі – Білорусі (Мінськ, Брест, Барановичі, Гомель, Вітебськ) та Казахстані (Актюбінськ) і в дальньому зарубіжжі – Великій Британії (Трініті Юніверсіті та видавництво “Learn with Grandma”, Вельс), США (Вашингтонський університет), Німеччині (Мюнхен); а також з Британською Радою, Відділом по зв’язках з громадськістю посольства США та Корпусом Миру США в Україні.
Кафедра також організовує проведення методичних семінарів за участю представників компанії “Dinternal Books” з використання довідкових видань, навчальних посібників видавництв “Longman”, “International Publishing” та “Pearson Education” для викладачів англійської мови закладів вищої та середньої освіти м. Чернігова. У 2018-2019 н.р. відбулося два такі семінари з демонстраційними заняттями методиста Британської Ради Кріса Кірбі (13.11.18 та 11.04.2019).
Щорічно в жовтні кафедрою організовуються та проводяться на базі НУЧК міжнародні конференції, співорганізаторами яких виступають кафедра методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, кафедра професійної іншомовної підготовки Барановичського державного університету (Білорусь), кафедра німецької філології і лінгводидактики Брестського державного університету ім. О.С.Пушкіна (Білорусь), кафедра англійської мови Гомельського державного університету ім.Ф.Скорини (Білорусь), кафедра російської філології та міжкультурної комунікаціїАктюбінського регіонального державного університету ім. К.Жубанова (Казахстан). Матеріали учасників цих конференцій публікуються у фаховому виданні «Вісник НУЧК».
З усіма цими ЗВО підписані угоди про співробітництво, щорічно складаються плани роботи та пишуться звіти про їх виконання.


Нормативні документи


Робота зі стейкголдерами

Процес взаємодії кафедри і стейкголдерів у межах філологічного факультету реалізується через участь останніх на різних етапах реалізації освітнього процесу, а саме: ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій під час розробки освітніх програм підготовки фахівців за спеціальністю 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) та відповідного навчального плану; укладання угод про співробітництво; проведення навчальної та виробничої (педагогічної) практик у закладах загальної середньої освіти м. Чернігова та Чернігівської області, що відповідають профілю підготовки фахівців, спроможні поділитися багаторічним позитивним педагогічним і методичним досвідом і є потенційними для подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти (спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №1, спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №2, ЗНЗ №3, колегіум №11, ЗНЗ №19, ліцей №22, ЗНЗ №29, гімназія гуманітарного естетичного профілю №31 тощо); участь стейкголдерів в оцінюванні результатів навчальної та виробничої (педагогічної) практик під час підсумкової конференції та обговоренні шляхів удосконалення їхньої організації та проведення. 
У межах профорієнтаційної роботи кафедри (відповідальна – доц. Тютюнник О.М.) викладачі взаємодіють із потенційними абітурієнтами та їхніми батьками – виступають на загальношкільних і класних батьківських зборах, класних годинах, проводять зустрічі й заходи в межах Дня відкритих дверей НУЧК і тижня філологічного факультету, щорічного творчого конкурсу КАДР.

Підсумкова конференція педагогічної практики 4-го курсу


2 коментарі до “Кафедра педагогіки та методики викладання іноземних мов

  1. A person essentially assist to make critically articles I’d state.
    That is the very first time I frequented your web page and up to now?
    I amazed with the analysis you made to create this actual put up extraordinary.

    Great process!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Філологічний факультет